ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

ข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์


ข้อสำคัญ

ถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงในใบอนุญาตการใช้ซอฟแวร์นี้ ( "ข้อตกลง") คุณอาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์นี้

 

โปรดอ่านเงื่อนไขข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบที่มีอยู่ในสื่อเก็บข้อมูล ( "ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์"). โดยการติดตั้งซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาตนี้ เป็นการแสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้และจะถือว่าข้อสัญญาระหว่างคุณ ( " ผู้รับใบอนุญาต ") และOKIData Corporation (" ผู้อนุญาต ")

1.  ขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ผู้อนุญาตได้อนุญาต, และผู้รับใบอนุญาตยอมรับ, ใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาด จึงไม่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการการติดตั้งซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาต บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ไม่ว่าจะทางตรงหรือผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ที่อนุญาตหรือMFP ที่ซื้อโดยผู้รับใบอนุญาต ( "ผลิตภัณฑ์") และการใช้ซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาตเพียงเพื่อเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับสินค้าเท่านั้น. ผู้รับใบอนุญาตจะทำสำเนาของซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาตได้เพียงหนึ่งสำเนาเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล. สำเนาของซอฟแวร์ที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับในที่นี้ จะเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่ปรากฏบนหรือในซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาตจะเป็นลิขสิทธิ์เดียวกัน นอกเหนือจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตตกลงที่จะไม่ทำสำเนา, ทำซ้ำหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นทำสำเนาหรือทำซ้ำ, ซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะทั้งหมดหรือในบางส่วน 

2.  ความเป็นเจ้าของและข้อจำกัด

(1) ผู้อนุญาตหรือซัพพลายเออร์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด. โครงสร้าง, รูปแบบและรหัสที่มีอยู่ในซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาต เป็นความลับทางการค้าที่มีคุณค่าของผู้อนุญาตและซัพพลายเออร์ ซอฟแวร์นี้ได้รับใบอนุญาตและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา และบทบัญญัติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องรักษาซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตจะรักษาเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อื่นๆ เช่นหนังสือ

(2) ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1, ผู้รับใบอนุญาตจะไม่ทำสำเนาเช่า, ให้เช่า, แจกจ่าย, โอนหรือพิมพ์ซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาต ทั้งหมดหรือในบางส่วน

(3) ผู้รับใบอนุญาตตกลงที่จะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง, แปล, กระทำการย้อนกระบวนการผลิตหรือทำสำเนาหรือแยกชิ้นส่วนซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาต

(4) ผู้รับใบอนุญาตตกลงที่จะไม่เปลี่ยนชื่อไฟล์สำหรับซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาต

(5) ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาต ได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในหรือซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาต ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

3.  ระยะเวลาและการสิ้นสุด

(1) ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยกเลิก.

(2) ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงที่ผู้รับใบอนุญาตเลือกที่จะหยุดการทำงานโดยการทำลายซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาตและเอกสารของตนเองร่วมกับสำเนาที่มีอยู่ทั้งหมด

(3) ผู้อนุญาตอาจบอกเลิกสัญญานี้ หากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้. เมื่อมีการยกเลิกผู้รับอนุญาตจะต้องทำลายซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาตและสำเนาที่มีอยู่ในความครอบครองและควบคุมของผู้รับอนุญาตทั่งหมด  

4.  การประกัน

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ "ตามสภาพ" ผู้ให้อนุญาตหรือผู้จัดจำหน่ายไม่รับประกันว่า การทำงานของซอฟต์แวร์ที่ได้รับใบอนุญาตจะไม่หยุดชะงัก, ปราศจากข้อผิดพลาด หรือตอบสนองความต้องการของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ให้อนุญาตและซัพพลายเออร์จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย, ในกรณีการไม่ล่วงล้ำสิทธิของบุคคลที่สาม, การค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ

5.  การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ให้สิทธิ์หรือหรือซัพพลายเออร์ จะไม่รับผิดชอบต่อการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม, การเกิดอุบัติเหตุ, กรณีพิเศษ, ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือเป็นผลร้าย, รวมถึง, แต่ไม่จำกัด, การสูญเสียผลกำไร,  การสูญเสียเงินออม, หรือการสูญเสียข้อมูล แม้ว่าผู้ให้อนุญาตจะได้รับทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวและการเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคลที่สามใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าการเรียกร้องเรียนดังกล่าวมีความเป็นไปได้หรือไม่ (รวมถึง, แต่ไม่จำกัดเฉพาะ, ความประมาท) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ หรือเพื่อการเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคลที่สาม

6.  กฎหมายที่ใช้บังคับ

ใบอนุญาตที่เกี่ยวกับซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาตจะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทย

7.  การเป็นโมฆะ  

หากพบส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะและไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะไม่มีผลต่อความถูกต้องของรายการเหลือของสัญญา ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่และยังสามารถบังคับใช้ได้ตามข้อกำหนดของข้อตกลง

8.  จำกัดการส่งออก

ผู้รับอนุญาตยอมรับว่าซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ จะไม่ถูกจัดส่ง,โอนย้ายหรือส่งออกใหม่ไปยังประเทศใด ๆ หรือใช้ในลักษณะที่ต้องห้ามโดยสหรัฐฯ, ญี่ปุ่น ภายใต้ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับการส่งออกที่บังคับใช้อื่นๆ ผู้รับอนุญาตยอมรับว่าจะไม่ส่งออกหรือส่งออกซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐฯ, ญี่ปุ่นหรือใบอนุญาตของรัฐบาลอื่นใด ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อ8

9.  ข้อตกลงทั้งหมด

ผู้รับอนุญาตได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงนี้และข้อตกลงนี้ถือเป็นความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างผู้ให้อนุญาตและผู้รับอนุญาตในเรื่องใบอนุญาตเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตและแทนที่ด้วยข้อตกลงก่อนหน้าใด ๆ ที่เขียนขึ้นหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาระผูกพันของผู้รับอนุญาตในข้อตกลงนี้ถือเป็นภาระผูกพันต่อผู้ให้อนุญาตและเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้

10. ข้อสังเกตสำหรับผู้ใช้ในส่วนงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ซอฟแวร์ทั้งหมดจัดหาให้แก่รัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งดำเนินการในวันที่หรือหลังวันที่1 ธันวาคม 1995 จะได้รับสิทธิ์ใบอนุญาตทางการค้าและข้อจำกัดอื่นๆที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้  ซอฟแวร์ทั้งหมดที่จัดหาให้แก่รัฐบาลสหรัฐฯก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 1995 จะได้รับ สิทธิ์อย่างจำกัดตามที่บัญญัติไว้ในFAR, 48 CFR 52.227-14 (มิถุนายน 1987) หรือ DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (ตุลาคม 1988), มีผลบังคับใช้.


"ซอฟต์แวร์" ในส่วนนี้จะถือว่าเป็นซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาตที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

*****

บางส่วนของซอฟแวร์ที่ได้รับอนุญาตอาจรวมถึงข้อตกลงใบอนุญาตซอฟต์แวร์แยกต่างหากและถ้าคุณยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตซอฟต์แวร์แยกต่างหากเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าวจะสำคัญกว่าสำหรับการใช้งานของซอฟต์แวร์

OKI Systems (Thailand) Ltd.