นโยบายความเป็นส่วนตัว


โอกิ ไม่ได้กระทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยอัตโนมัติ(กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุได้) เกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้

โอกิ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด(เรา) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายนี้และเอกสารอื่น ๆ ที่อ้างอิงตามพื้นฐานข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน หรือข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้กับเรา จะได้รับการประมวลผลโดยทางเรา โปรดอ่านรายละเอียดต่อไปนี้อย่างรอบคอบ เพื่อให้เข้าใจมุมมองและการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่เราจะรักษาส่วนบุคคลของท่าน ข้อโต้แย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากความเป็นส่วนตัว จะอยู่ภายใต้นโยบายนี้ การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล (ถ้ามี) ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ และบทบัญญัติของกฎหมายประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลคือ โอกิ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากท่าน

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับท่าน:

 • ข้อมูลที่ท่านให้โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา  www.okisysthai.com  หรือ  www.oki.com/th/printing  (เว็บไซต์ของเรา) ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ในช่วงเวลาของการลงทะเบียนการใช้งานเว็บไซต์ของเรา การสมัครรับบริการของเรา การโพสต์ข้อความไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือการขอบริการอื่นๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ เราอาจขอข้อมูลจากท่าน ในกรณีที่ท่านได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา
 • หากท่านติดต่อเรา เราอาจมีการเก็บบันทึกการโต้ตอบนั้น
 • นอกจากนี้เรายังอาจขอให้ท่านตอบแบบสำรวจที่เราใช้เพื่อการวิจัย แม้ว่าท่านไม่จำเป็นต้องตอบแบบสำรวจเหล่านั้นก็ตาม
 • รายละเอียดของการทำธุรกรรม ท่านสามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และการทำรายการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์
 • รายละเอียดของการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโอนย้ายข้อมูล, ตำแหน่งการจัดเก็บข้อมูล, ข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านเข้าถึง

การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านในรูปแบบต่อไปนี้ :

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราจะนำเสนอในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับท่านและสำหรับคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ให้ท่านมีข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านต้องการจากเรา หรือที่เรารู้สึกว่าท่านอาจจะสนใจ ซึ่งท่านได้ยินยอมให้มีการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เป็นการดำเนินการข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาใดๆ ที่ทำขึ้นระหว่างท่านและเรา
 • ช่วยให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการใช้งานแบบโต้ตอบซึ่งเป็นบริการของเรา เมื่อท่านเลือกการใช้งานนั้น
 • แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา

เราอาจจะใช้ข้อมูลของท่าน หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามที่ได้เลือกมาแล้วใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อให้ท่านมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านและเราอาจจะสนใจ หรือบุคคลที่สามนั้นอาจติดต่อท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการนี้ โดยการแจ้งหรือโทรศัพท์  

หากท่านเป็นลูกค้าปัจจุบัน เราจะติดต่อท่านโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(E-mail หรือ SMS) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการซึ่งคล้ายกับการขายก่อนหน้านี้แก่ท่าน

หากท่านเป็นลูกค้าใหม่ และในรูปแบบที่เราอนุญาตให้บุคคลที่สามที่ได้เลือกมาแล้วใช้ข้อมูลของท่าน เรา(หรือบุคคลที่สามนั้น) จะติดต่อท่านโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นในกรณีที่ท่านยินยอม หากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของท่านในลักษณะนี้ หรือส่งรายละเอียดของท่านให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับสมาชิกใดๆ ของกลุ่มของเรา ซึ่งหมายถึง บริษัทในเครือของเรา บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบริษัทในเครือของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม:

 • ในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใดๆ ซึ่งในกรณีนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังผู้ขายหรือผู้ซื้อในอนาคตของธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว
 • ถ้า บริษัท โอกิ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตกเป็นของโดยบุคคลที่สาม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย โอกิ ลูกค้าของ โอกิ จะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่โอน
 • ถ้าเรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการสั่งซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายใดๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ บริษัท โอกิ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลูกค้าของเราหรือคนอื่นๆ

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิที่จะขอให้เราไม่ไประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราจะแจ้งให้ทราบทุกครั้ง( ก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ) ถ้าเราตั้งใจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือถ้าเราจงใจที่จะเปิดเผยข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านสามารถใช้สิทธิในการป้องกันการประมวลผลดังกล่าว ทำเครื่องหมายในช่องในแบบฟอร์มที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้ทุกเวลา โดยติดต่อเราได้ที่osth-csteam@oki.com

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นผู้ผลิตโฆษณา และบริษัทในเครือของเราเป็นครั้งคราว ถ้าหากท่านเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เอง และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับนโยบายเหล่านี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

การเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้เกี่ยวกับท่าน การร้องขอเพื่อการเข้าถึงใดๆ อาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อตอบสนองค่าใช้จ่ายของเราในการให้ท่านเข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เรากระทำต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในอนาคต จะประกาศในหน้านี้ และเราจะแจ้งท่านให้ทราบผ่านทางe-mail นโยบายนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ติดต่อ

คำถาม ความคิดเห็น และการร้องขอเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถแจ้งได้ที่  osth-csteam@oki.com

ที่ที่เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านอาจถูกโอน และเก็บไว้ที่ปลายทางนอกประเทศไทย นอกจากนี้ยังอาจจะถูกประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนอกประเทศ ที่ทำงานให้กับโอกิ โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านยอมรับการถ่ายโอนข้อมูล การจัดเก็บหรือการประมวลผลนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เราให้บริการแก่ท่าน(หรือที่ท่านได้เลือก) รหัสผ่านที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา ท่านมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านนี้ และขอแนะนำให้ท่านไม่ใช้รหัสผ่านนี้กับบุคคลอื่น

การส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ เราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่านที่ส่งไปยังเว็บไซต์ของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลใดๆ ดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลของท่าน เราจะใช้มาตรการและระบบความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

OKI Systems (Thailand) Ltd.