อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Additional Paper Tray 42831303
Large Capacity Feeder 42831503
Finisher 42504403
Finisher 42955703
Sorter 42832803
Duplex unit 42797203
128 MB RAM 42314827
256 MB RAM 42314828
512 MB RAM 42314829
20 GB Hard Disk Drive 41376033
Punch Unit (2 holes) 42872901
Punch Unit (4 holes) 42872903
Punch Unit (4 holes) 42872904 *1
Banner Tray 42964902

*1 for Swedish

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20151216000110171-42918916_toner_k.png/42918916_toner_k.pngBlack Large capacity toner cartridge 42918916 15,000 pages *1
Black Large capacity toner cartridge 42918964 15,000 pages *1
20151216000110098-42918913_toner_y.png/42918913_toner_y.pngYellow Large capacity toner cartridge 42918913 15,000 pages *1
Yellow Large capacity toner cartridge 42918961 15,000 pages *1
20151216000110129-42918914_toner_m.png/42918914_toner_m.pngMagenta Large capacity toner cartridge 42918914 15,000 pages *1
Magenta Large capacity toner cartridge 42918962 15,000 pages *1
20151216000110150-42918915_toner_c.png/42918915_toner_c.pngCyan Large capacity toner cartridge 42918915 15,000 pages *1
Cyan Large capacity toner cartridge 42918963 15,000 pages *1
20151216000106056-42918108_id_k.png/42918108_id_k.pngBlack Image Drum 42918108 30,000 pages *2
20151216000105993-42918105_id_y.png/42918105_id_y.pngYellow Image Drum 42918105 30,000 pages *2
20151216000106014-42918106_id_m.png/42918106_id_m.pngMagenta Image Drum 42918106 30,000 pages *2
20151216000106035-42918107_id_c.png/42918107_id_c.pngCyan Image Drum 42918107 30,000 pages *2
20151216000101104-42931703_fuser.png/42931703_fuser.pngFuser unit 42931703 100,000 pages *3
20151216000059613-42931603_belt.png/42931603_belt.pngTransfer Belt 42931603 100,000 pages *4
20151216000104382-42869403_wt.png/42869403_wt.pngWaste toner box 42869403 30,000 pages
Staples 42937603 5,000 staples x 3 *5

*1 Number of A4 pages at 5% coverage.

*2 Average A4 life based on a typical office environment.

*3 100,000 (A4 LEF)

*4 A4 at 3 pages perjob

*5 for Internal finisher

OKI Systems (Thailand) Ltd.