อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20151217053700337-ML8460HPST.png/ML8460HPST.pngPush Tractor (Rear) 44455003
20151217053700685-ML8460HPLT.png/ML8460HPLT.pngPull Tractor (Top) 44754003
20151217053658111-MLRS232C_R3.png/MLRS232C_R3.pngSerial Interface Card RS-232C (25pin) 44455103
20151217053658903-LAN7130E.jpg/LAN7130E.jpgNetwork Card 45268703

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Ribbon cartridgeRibbon cartridge 44173408 13.0 million characters *1

*1 Character life calculated on draft printing at 10cpi

OKI Systems (Thailand) Ltd.