อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20151217053700172-ML5460HPST.png/ML5460HPST.pngPush Tractor (Rear) 44454903
20151217053700510-ML5460HPLT.png/ML5460HPLT.pngPull Tractor (Top) 44753903
20151217053657406-ML5460HRPS.png/ML5460HRPS.pngRoll Paper Stand YA4053-1057G016
20151217053658111-MLRS232C_R3.png/MLRS232C_R3.pngSerial Interface Card RS-232C (25pin) 44455103
20151217053658903-LAN7130E.jpg/LAN7130E.jpgNetwork Card 45268703

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Ribbon cartridgeRibbon cartridge 44173407 8.0 million characters *1

*1 Character life calculated on draft printing at 10cpi

OKI Systems (Thailand) Ltd.