อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20160215002018181-ML8340HPT.png/ML8340HPT.pngPull Tractor (Top) YA4044-5310G003
20160215002018469-ML8340HBT.png/ML8340HBT.pngBottom kit YA4044-5330G003
20151217053658111-MLRS232C_R3.png/MLRS232C_R3.pngSerial Interface Card RS-232C (25pin) 44455103
20151217053658903-LAN7130E.jpg/LAN7130E.jpgNetwork Card 45268703

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Ribbon cartridge 44641501 3.0 million characters *1

*1 Character life calculated on utility printing at 10cpi

OKI Systems (Thailand) Ltd.