ไม่จำเป็นต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์

OKI Systems (Thailand) Ltd.