อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Roll Paper FolderRoll Paper Folder YB8001-4899P001
Presenter UnitPresenter Unit 47097406

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
CMY all-in-one Toner cartridgeCMY all-in-one Toner cartridge 47097608 5,000 pages *1
CMY all-in-one Image Drum UnitCMY all-in-one Image Drum Unit 47097508 25,000 pages *2
Fuser unitFuser unit 47097209 100,000 pages *3
Transfer BeltTransfer Belt 47097306 100,000 pages *3
Cleaning kit YA8001-5016G001
Cleaning paper YA8001-5015G001

*1 The number of printable sheets is a reference value when printing 25.4 mm (1 inch) square black squares one by one on one side on 216 mm long x 58 mm wide paper.

*2 The number of printable sheets is a reference value when printing 1 Page / Job on paper with a length of 216 mm and a width of 58 mm.

*3 The number of printable sheets is a reference value when printing 216 mm long x 58 mm wide paper one by one on one side.

OKI Systems (Thailand) Ltd.