อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Cleaning kit 47274003
Cleaning kit 47274004

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20190618085444889/Consumables_Toner Unit_K_015-72dpi.jpgBlack Print cartridge 46844014 9,000 pages *1
20190618084930900/Consumables_Toner Unit_Y_012-72dpi.jpgYellow Print cartridge 46844011 9,000 pages *1
20190618085104710/Consumables_Toner Unit_M_013-72dpi.jpgMagenta Print cartridge 46844012 9,000 pages *1
20190618085409999/Consumables_Toner Unit_C_014-72dpi.jpgCyan Print cartridge 46844013 9,000 pages *1
20190618090531331/Consumables_Toner Unit_W_016-72dpi.jpgWhite Print cartridge 46844015 4,500 pages *1
20190618083553211/Consumables_Fuser Unit_019-72dpi.jpgFuser and Exit Unit 46672506 *2
20190618083624575/Consumables_belt_017-72dpi.jpgTransfer Belt 46672305 150,000 pages *3
20190618084838105/Consumables_Waste Toner Box_018-72dpi.jpgWaste toner box 46672402 25,000 pages *4

*1 Based on A6 size, 20% coverage, continuous printing

*2 Based on A6 size, 50 pages per job printing

*3 Based on A6 size, 3 pages per job printing

*4 Based on A6 size, 20% coverage, 3 pages per job prining

OKI Systems (Thailand) Ltd.