อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Cleaning kit 47274003
Cleaning kit 47274004

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Black Print cartridge 46844014 9,000 pages
Yellow Print cartridge 46844011 9,000 pages
Magenta Print cartridge 46844012 9,000 pages
Cyan Print cartridge 46844013 9,000 pages
Fuser and Exit Unit 46672506 *1
Transfer Belt 46672305
Waste toner box 46672402 25,000 pages

*1 Printable Paper Num: Approx. 40 km (reference value)

OKI Systems (Thailand) Ltd.