อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Pull Tractor (Top) YA4043-2680G002
Bottom feeder YA4043-4250G004

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Ribbon cartridgeRibbon cartridge 45445201 5.0 million characters *1

*1 Character life calculated on utility printing at 10cpi

OKI Systems (Thailand) Ltd.