วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Ribbon cartridgeRibbon cartridge 43571806 4.0 million characters *1
Ribbon cartridge 43571807 2.0 million characters *1

*1 Character life calculated on utility printing at 10cpi

OKI Systems (Thailand) Ltd.