อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Pull Tractor (Top) YA4025-1715G002
20170720072125759/RPS002.jpgRoll Paper Stand 40108610
20170720070109884/RPS002.jpgRoll Paper Stand YA4053-1057G012
Serial Interface Card RS-232C (25pin) YA4021-1002G003

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Ribbon cartridge 44641501 3.0 million characters *1

*1 Character life calculated on utility printing at 10cpi

OKI Systems (Thailand) Ltd.