อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Additional Paper Tray 42831303
Large Capacity Feeder 42831503
Finisher 42504403
Finisher 42955703
Sorter 42832803
Duplex unit 42797203
20160225053423233-MEM256E_512C.png/MEM256E_512C.png256 MB RAM 43363307
20160225053423520-MEM256E_512C.png/MEM256E_512C.png512 MB RAM 43363308
40 GB Hard Disk Drive 41376066
40 GB Hard Disk Drive 41376088
Punch Unit (2 holes) 42872901
Punch Unit (4 holes) 42872903
Punch Unit (4 holes) 42872904 *1
Banner Tray 42964902

*1 for Swedish

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20151216000110401-43837132_toner_k.png/43837132_toner_k.pngBlack Large capacity toner cartridge 43837132 22,500 pages *1
Black Large capacity toner cartridge 43837136 22,500 pages *1
20151216000110327-43837129_toner_y.png/43837129_toner_y.pngYellow Large capacity toner cartridge 43837129 22,000 pages *1
Yellow Large capacity toner cartridge 43837133 22,000 pages *1
20151216000110349-43837130_toner_m.png/43837130_toner_m.pngMagenta Large capacity toner cartridge 43837130 22,000 pages *1
Magenta Large capacity toner cartridge 43837134 22,000 pages *1
20151216000110371-43837131_toner_c.png/43837131_toner_c.pngCyan Large capacity toner cartridge 43837131 22,000 pages *1
Cyan Large capacity toner cartridge 43837135 22,000 pages *1
20151216000106056-42918108_id_k.png/42918108_id_k.pngBlack Image Drum 42918108 30,000 pages *2
20151216000105993-42918105_id_y.png/42918105_id_y.pngYellow Image Drum 42918105 30,000 pages *2
20151216000106014-42918106_id_m.png/42918106_id_m.pngMagenta Image Drum 42918106 30,000 pages *2
20151216000106035-42918107_id_c.png/42918107_id_c.pngCyan Image Drum 42918107 30,000 pages *2
20151216000101104-42931703_fuser.png/42931703_fuser.pngFuser unit 42931703 100,000 pages *3
20151216000059613-42931603_belt.png/42931603_belt.pngTransfer Belt 42931603 100,000 pages *4
20151216000104382-42869403_wt.png/42869403_wt.pngWaste toner box 42869403 30,000 pages
Staples 42937603 5,000 staples x 3 *5

*1 Number of A4 pages yield compliant with ISO/IEC 19798.

*2 Average A4 life based on a typical office environment.

*3 100,000 (A4 LEF)

*4 A4 at 3 pages perjob

*5 for Internal finisher

OKI Systems (Thailand) Ltd.