Zmluvné podmienky


OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod
Futurama Business Park, Sokolovska 668/136d 186 00 Praha 8, Czech Republic
Tel:  +420 224 890 158
Registračné číslo zriaďovateľa: 02203086
IČ DPH: CZ684297291
 
OKI EUROPE (Česká republika, Slovensko a Maďarsko) je obchodný názov pre OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, so sídlom na adrese Futurama Business Park, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika, pobočku spoločnosti OKI EUROPE LIMITED, spoločnosti zapísanej v Anglicku pod číslom spoločnosti 02203086, so sídlom na adrese Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, VB. OKI EUROPE LTD je súčasťou skupiny spoločností Oki Electric.
 
Táto webová lokalita (celá webová lokalita vrátane domény www.okicom/printing – ďalej označovaná ako „táto webová lokalita“) je sprístupnená a prevádzkovaná spoločnosťou OKI Data Corporation. (ďalej označovaná ako „OKI Data“) alebo ) alebo jej dcérskymi/pridruženými spoločnosťami.
 
Oboznámte sa s nasledujúcimi podmienkami a túto webovú lokalitu používajte len v prípade, že s nimi súhlasíte. Tieto podmienky sa môžu zmeniť a vašou povinnosťou je prečítať si ich najnovšie znenie.
 
Upozorňujeme vás, že táto webová lokalita je prepojená na webovú lokalitu sprístupnenú alebo prevádzkovanú našimi samostatnými obchodnými útvarmi alebo našimi dcérskymi/pridruženými spoločnosťami. Používanie týchto webových lokalít môže byť podmienené aj vyjadrením súhlasu s uvedenými podmienkami používania.

AUTORSKÉ PRÁVA

Vlastníctvo autorských práv

Pokiaľ nie je uvedené inak, obsah tejto webovej lokality (ako napríklad dokumentácia, materiály, dokumenty, softvér, obrázky a zvuk) patrí spoločnosti OKI Data alebo jej dcérskym/pridruženým spoločnostiam.

Obmedzené povolenie na kopírovanie

Obsah tejto webovej lokality možno kopírovať len na nekomerčné účely. V prípade existencie samostatného oznámenia o autorských právach spoločnosti OKI Data alebo ich dcérskych/pridružených spoločností, ktoré sa týka príslušného obsahu, však musí kópia obsahovať takéto oznámenie o autorských právach.

Obmedzenie používania

Používanie obsahu tejto webovej lokality podliehajúcemu ochrane autorských práv či už v celosti, alebo po častiach iným ako vyššie uvedeným spôsobom nie je povolené na žiadne komerčné účely vrátane kopírovania, prekladania, verejného vysielania a prevodu na vysielanie. Osobitné podmienky používania jednotlivých súčastí obsahu majú, ak existujú, prednosť.
 
Pokiaľ nie je inak uvedené v podmienkach používania, táto webová lokalita neposkytuje žiadne autorské práva, patentové práva, práva na používanie ochrannej známky ani iné práva vyplývajúce z práv duševného vlastníctva spoločnosti OKI Data, jej dcérskych/pridružených spoločností ani žiadnych spoločností tretích strán.

Vyhlásenie

Spoločnosť OKI Data ani jej dcérske/pridružené spoločnosti neručia za presnosť ani použiteľnosť obsahu tejto webovej lokality alebo iných údajov a informácií na tejto webovej lokalite. Spoločnosť OKI ani jej dcérske/pridružené spoločnosti nenesú zodpovednosť za žiadne nepresnosti obsahu, údajov ani informácií na tejto webovej lokalite. Upozorňujeme vás aj na to, že obsah, údaje a informácie na tejto webovej lokalite sa môžu zmeniť alebo odstrániť bez oznámenia.

Právo na používanie ochrannej známky

Práva na používanie obchodných názvov, ochranných známok, log a iných známok používaných na tejto webovej lokalite sú majetkom spoločností Oki Electric Industry Co., Ltd. a jej dcérskych/pridružených spoločností alebo tretích strán a sú chránené podľa ustanovení obchodného práva, zákona o spoločnostiach, zákona o ochranných známkach, zákona na zabránenie nečestnej obchodnej súťaži a ďalších zákonov na ochranu duševného vlastníctva. Neoprávnené používanie vyššie uvedených práv bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka je zakázané.

Prepájanie

Pri prepájaní na túto webovú lokalitu si prečítajte nasledujúce preventívne opatrenia a vyjadrite súhlas s podmienkami používania.

Preventívne opatrenia
 
1. Ako cieľ prepojenia uveďte adresu URL globálnej hlavnej stránky (http://www.oki.com/printing). 
    Ak potrebujete prepojenie na akúkoľvek inú stránky, kontaktujte nás prostredníctvom formou otázky o prepojení.
2. Spoločnosť OKI Data nezodpovedá za žiadne škody ani nároky na kompenzácie tretích strán
    v súvislosti s prepojením na túto alebo vašu webovú lokalitu.
3. Prepájanie z nasledujúcich lokalít je prísne zakázané.
     Lokalita obsahujúca (možné) hanobenie alebo poškodenie povesti spoločnosti OKI Data, jej dcérskych/pridružených spoločností alebo 
      akýchkoľvek tretích strán vrátane produktov a služieb, ktoré poskytujú.
     Lokalita obsahujúca (potenciálne) nelegálne informácie alebo informácie o (potenciálnych) nelegálnych aktivitách.
     Lokalita obsahujúca (možné) obscénne alebo sociálne neetické informácie.
4. Vyhradzujeme si právo obmedziť framing (vloženie rámca s obsahom cudzie stránky na stránku vlastnú) tejto stránky; zobrazte odkaz v samostatnom okne, aby bolo jasne viditeľné, že obsah je náš."

Prepájanie prostredníctvom textu názvu spoločnosti

Jasne uveďte, že prepojenie prepája na túto webovú lokalitu pomocou jedného z nasledujúcich textov: „OKI“, „OKI Data Corporation“ alebo „Oki Electric Industry“ („OKI“ znaky v zjednodušenej čínštine „沖電気“ „沖データ“alebo „沖電気工業株式会社“ pre čínsku verziu).

Prepojenie prostredníctvom obrázka

Naše logo, „OKI“ alebo ostatné vzory vo vlastníctve spoločnosti OKI sa nesmú používať vo forme obrázka označujúceho prepojenie, ak to nie je povolené na základe samostatnej zmluvy.

Ostatné opatrenia

Upozorňujeme vás, že obsah a adresy URL na tejto webovej lokalite sa môžu bez upozornenia meniť alebo odstraňovať.
Rovnako vás upozorňujeme, že tu uvedené podmienky sa môžu meniť bez upozornenia a nové podmienky nadobúdajú platnosť v čase zmeny.
Otázky týkajúce sa prepájania
 
Ak máte otázky týkajúce sa prepájania, kontaktujte nás odoslaním otázky týkajúcej sa prepájania. Následne budete požiadaní o poskytnutie ďalších podrobností.

Kontakt

Ak potrebujete informácie o tejto webovej lokalite, kontaktujte nás odoslaním otázky týkajúcej sa prepájania.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube

Copyright ©1995 – 2017 Oki Data Corporation. Všetky práva vyhradené