Ovladače a nástroje

Licenční smlouva k softwaru


DŮLEŽITÉ

Používání tohoto softwaru je podmíněno souhlasem s podmínkami licenční smlouvy k softwaru (dále jen „smlouva“).
 
Před použitím tohoto softwaru („licencovaný software“) si důkladně přečtěte tuto smlouvu a přiloženou dokumentaci obsaženou na úložném médiu. Instalací licencovaného softwaru vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a tato smlouva mezi vámi („držitel licence“) a společností Oki Data Corporation („poskytovatel licence“) se považuje za uzavřenou.

1.  Rozsah licence

Poskytovatel licence a držitel licence poskytuje nevýhradní licenci pro instalaci licencovaného softwaru na více počítačů, které jsou přímo nebo prostřednictvím sítě propojeny s produktem tiskárny nebo multifunkčního zařízení poskytovatele licence zakoupeným držitelem licence („produkt“) a používání licencovaného softwaru výhradně ve spojení s produktem. Držitel licence si smí vytvořit jednu kopii licencovaného softwaru výhradně pro účely zálohování. Všechny kopie licencovaného softwaru, které je držitel licence na základě této smlouvy oprávněn vytvořit, musí obsahovat stejné upozornění na autorská a další vlastnická práva, jaká se zobrazují při používání licencovaného softwaru. Kromě toho držitel licence souhlasí, že nebude kopírovat nebo reprodukovat licencovaný software jako celek nebo jeho části a zabrání v tom jiným osobám.

2.  Vlastnictví a omezení

(1) Poskytovatel licence nebo jeho dodavatelé vlastní veškerá autorská a vlastnická práva obsažená v licencovaném softwaru a vztahující se k němu. Struktura, uspořádání a kód obsažené v licencovaném softwaru představují cenné obchodní tajemství držitele licence a jeho dodavatelů. Licencovaný software je rovněž chráněn zákony USA a ustanoveními mezinárodních úmluv. Držitel licence je povinen s licencovaným softwarem nakládat jako s jiným materiálem chráněným autorským právem, jako jsou například knihy. 
(2) S výjimkou uvedenou v kapitole 1 nesmí držitel licence vytvářet kopie, pronajímat, zapůjčovat, distribuovat, převádět nebo duplikovat licencovaný software jako celek nebo jeho části.
(3) Držiteli licence se zakazuje modifikovat, upravovat, překládat, zpětně analyzovat a dekompilovat licencovaný software nebo ho převádět ze strojového kódu.
(4) Držitel licence se zavazuje neměnit názvy souborů licencovaného softwaru.
(5) S výjimkou uvedenou v této smlouvě poskytovatel licence neposkytuje držiteli licence jakákoli práva na duševní vlastnictví obsažené v licencovaném softwaru nebo se na něj vztahující.

3.  Platnost a ukončení

(1) Tato smlouva je platná do ukončení.
(2) Smlouva bude také ukončena, pokud se držitel licence rozhodne smlouvu ukončit zničením licencovaného softwaru včetně dokumentace a všech kopií.
(3) Poskytovatel licence může ukončit platnost této smlouvy, pokud držitel licence nedodrží některou z podmínek této smlouvy. Po skončení platnosti smlouvy je držitel licence povinen zničit licencovaný software a všechny jeho kopie v jeho vlastnictví a držení.

4.  Záruka

LICENCOVANÝ SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“.  POSKYTOVATEL LICENCE ANI JEHO DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ NEPŘERUŠENÉ A BEZCHYBNÉ FUNGOVÁNÍ LICENCOVANÉHO SOFTWARU, NEBO ŽE BUDE SPLŇOVAT POTŘEBY DRŽITELE LICENCE.  POSKYTOVATEL LICENCE A JEHO DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU NEBO PŘEDPOKLÁDANOU, S OHLEDEM NA NEPORUŠENÍ PRÁV JAKÝCHKOLI TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

5.  Vyloučení odpovědnosti

POSKYTOVATEL LICENCE ANI JEHO DODAVATELÉ NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY, ZEJMÉNA PAK ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU ÚSPOR NEBO ZTRÁTU DAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYL POSKYTOVATEL LICENCE OBEZNÁMEN O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY, JAKÉKOLI NÁROKY TŘETÍCH STRAN VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ LICENCOVANÉHO SOFTWARU S NÍM SOUVISEJÍCÍ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE NÁROK ZALOŽEN NA PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI), NEBO NA ZÁKLADĚ JINÉHO PRÁVNÍHO VÝKLADU, A JAKÉKOLI JINÉ NÁROKY TŘETÍCH STRAN.

6.  Rozhodné právo

Licence se s ohledem na licencovaný software řídí platnými zákony v Japonsku.

7.  Oddělitelnost

Pokud se některá část této smlouvy stane neplatnou a nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost zbývající části smlouvy, která zůstane platná a vymahatelná v souladu s jejími podmínkami.

8.  Omezení exportu

Držitel licence se zříká licencovaný software zasílat, přemisťovat, vyvážet nebo zpětně vyvážet do jakékoli země nebo používat způsobem zakázaným podle práva v USA a Japonsku a všech dalších platných zákonů a předpisů pro export.  Držitel licence se zříká vyvážet nebo zpětně vyvážet licencovaný software a produkty na něm založené v jakékoli formě bez příslušného povolení úřadů USA, Japonska nebo jiné příslušné země. Tato smlouva bude automaticky ukončena v případě nedodržení této části 8 ze strany držitele licence.

9.  Ustanovení o úplnosti smlouvy

Držitel licence prohlašuje, že si přečetl a chápe ustanovení této smlouvy a že tato smlouva představuje celkový výklad a předmět ujednání mezi poskytovatelem a držitelem licence ohledně licencovaného softwaru a nahrazuje veškerá předchozí ujednání, jak písemná tak ústní.
Povinnosti držitele licence v této smlouvě představují povinnosti vůči poskytovateli licence a všem vlastníkům práv poskytnutých držiteli licence v rámci této smlouvy.

10. Používání státními institucemi USA

Veškerý software poskytovaný státním institucím USA na základě akvizic k 1. prosinci 1995 a od tohoto data je poskytován s oprávněními a omezeními komerční licence vymezenými v jiné části tohoto dokumentu.  Veškerý software poskytnutý státním institucím USA na základě akvizic před 1. prosincem 1995 je poskytován s omezenými právy podle FAR, 48 CFR 52.227-14 (červen 1987) nebo DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (říjen 1988), dle příslušnosti.
„Software“ v této části se považuje za licencovaný software definovaný v této smlouvě.
*****
Některý licencovaný software může obsahovat samostatnou licenční smlouvu. V případě potvrzení souhlasu s takovouto smlouvou bude příslušná smlouva platit přednostně po dobu používání softwaru.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram