Εργαλείο διαμόρφωσης

Στο εργαλείο διαμόρφωσης, μπορείτε να διαχειριστείτε πολλαπλές συσκευές και να αλλάξετε ρυθμίσεις. Για ρυθμίσεις διεύθυνσης e-mail και καταχώρηση/διαγραφή ταχέων κλήσεων, ανατρέξτε στο "Επεξεργασία βιβλίου διευθύνσεων".

Το εργαλείο διαμόρφωσης λειτουργεί ως εξής.