Podpora a servis

Bezplatné služby recyklácie spotrebného materiálu OKI


Recyklácia

V spoločnosti OKI Europe sme presvedčení o tom, že nesieme zodpovednosť voči potrebám našej planéty, ako aj vašej firmy. Z tohto dôvodu sa snažíme o neustále zlepšovanie ochrany životného prostredia vo všetkých oblastiach podnikania, najmä v recyklácii.


Od propagovania a financovania iniciatív, ktoré umožňujú zákazníkom spoločnosti OKI Europe vrátiť hardvér aj spotrebný materiál na recykláciu, až po využívanie väčšieho podielu recyklovaných materiálov v obaloch – neustále hľadáme nové spôsoby znižovania množstva vyrábaných materiálov, ktoré končia na skládkach odpadu.


Od roku 2004 umožňuje náš Program pre vrátenie spotrebného materiálu zákazníkom spoločnosti OKI Europe vrátiť použitý spotrebný materiál, aby sme mohli zabezpečiť jeho bezpečnú, účinnú a hromadnú recykláciu.


Okrem toho v súčasnosti vyrábame produkty, ktoré šetria zdrojmi a energiou a zároveň majú minimálny dosah na životné prostredie, a to už od etapy návrhu a vývoja. Naším cieľom je zaviesť úplne recyklovateľné produkty.

Proces výkupu spotrebného materiálu OKI

1) Výkup použitého spotrebného materiálu OKI organizovaný OKI EUROPE LIMITED, o. z., (ďalej len OKI) je určený iba pre distribútorov , subdistribútorov a dílerov OKI a ich priamych koncových zákazníkov so sídlom na území Slovenskej republiky (s výnimkou uvedenou v nasledujúcej vete). Nie je určený pre zákazníkov, ktorí nezakúpili tlačiareň, fax, alebo multifunkčné zariadenie značky OKI prostredníctvom predajnej siete OKI, pre zákazníkov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a pre firmy, ktoré majú uvedený jeden s predmetov podnikania "Zneškodňovanie odpadov", vrátane alebo nie nebezpečných. Konečné rozhodnutie o tom, či bude použitý spotrebný materiál vykúpený je oprávnená vydať OKI


2) Použité, iba originálne tonery a obrazové valce značky OKI (ďalej len "použitý spotrebný materiál") budú vykupovať firmy:


- Cinema+ spol. s r.o., Partizánska cesta 273/77, 974 01 Banská Bystrica, www.cinema.sk  

- IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov, www.ikaro.sk 

- Reficier JTL s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava, www.reficier.sk 


(ďalej len "výkupnej firmy")


3) Aktuálne výkupné ceny originálneho spotrebného materiálu OKI sú k dispozícii na www.oki.sk


4) Použité tonery a obrazové valce môžu zasielať kuriérnymi službami do výkupnej firmy, alebo osobne odovzdávať právnické osoby a fyzické osoby -podnikatelia (ďalej len "firmy") i fyzické osoby - nepodnikatelia (ďalej len "občania") a to koncoví zákazníci, díleri, subdistribútori i distribútori (ďalej len "predajcovia"). Prepravné náklady alebo poštovné pri zaslaní kuriérskou službou alebo poštou hradí výkupná firma, pokiaľ prepravovaná zásielka obsahuje originálny spotrebný materiál značky OKI v minimálnej výkupnej hodnote 20 €.


5) Vybraným predajcom budú odovzdané prázdne obaly špeciálne pripravené na zber použitého spotrebného materiálu.


6) Výkupná firma prijme a skontroluje spotrebný materiál, vyčísli jeho celkovú výkupnú hodnotu a oznámi ju predajcovi zaslaním protokolu o výkupe. Pokiaľ je predajcom firma, tá potom vystaví faktúru na výkupnú firmu v celkovej výkupnej hodnote uvedenej na protokole so splatnosťou 21 dní. Pokiaľ je predajcom občan, ten potom obdrží peniaze od výkupnej firmy v hotovosti, alebo prevodom. Pokiaľ celková výkupná hodnota prekročí 20 € bude faktúra vystavená firmou, alebo čiastka obdržaná od občana obsahovať aj hodnotu prepravného alebo poštovného.


7) Výkupná firma bude vykúpený spotrebný materiál kontrolovať za účelom jeho ďalšieho využitia vo výkupnej firme. Nevyužitý materiál sa bude ekologicky zneškodňovať prostredníctvom autorizovanej firmy.


Výkupné ceny originálneho spotrebného materiálu:

Originálne tonery do tlačiarní, faxů a MFP OKI: 30 centov bez DPH / kus

Originálne obrazové valce do tlačiarní, faxů a MFP OKI: 30 centov bez DPH / kus

Originálne tlačové cartridge do tlačiarní, faxů a MFP OKI: 30 centov bez DPH / kus

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook