Sterowniki i narzędzia

Umowa licencyjna oprogramowania


WAŻNE

Jeśli użytkownik nie akceptuje postanowień Umowy Licencyjnej Oprogramowania („Umowy”), nie może używać oprogramowania.
 
Przeczytaj niniejszą Umowę uważnie przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania, a także dokumentację zawartej na nośniku pamięci masowej („Oprogramowanie objęte licencją”). Zainstalowanie Licencjonowanego oprogramowanie oznacza akceptację poniższych postanowień, a niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać pomiędzy Użytkownikiem („Licencjobiorcą”) i firmą OKI Data Corporation („Licencjodawcą”).

1.  Zakres licencji

Licencjodawca udziela, a Licencjobiorca akceptuje niewyłączną licencję na instalację Oprogramowania objętego licencją na wielu komputerach, które są bezpośrednio lub sieciowo połączone z drukarką lub urządzeniem wielofunkcyjnym Licencjodawcy, zakupionym przez Licencjobiorcę („Produkt”) i używanie Oprogramowania objętego licencją jedynie w połączeniu z produktem. Licencjobiorca może wykonać jedną kopię Oprogramowania objętego licencją tylko jako kopię zapasową. Wszystkie kopie Oprogramowania objętego licencją, których wykonanie jest dozwolone na mocy niniejszej Umowy muszą zawierać wszystkie informacje o prawach autorskich i autorskim oprogramowaniu, które pojawia się na lub w Oprogramowaniu objętym licencją. Oprócz przypadku opisanego powyżej Licencjobiorca nie będzie tworzyć kopii, odtwarzać lub umożliwiać nikomu tworzenie kopii lub odtwarzanie Oprogramowania objętego licencją w całości lub w częściach.

2.  Własność i ograniczenia

(1) Licencjodawca lub jego dostawcy są właścicielami wszystkich praw autorskich zawartych w lub na Oprogramowaniu objętym licencją. Struktura, organizacja i kod zawarty w Oprogramowaniu objętym licencją stanowią cenny sekret handlowy Licencjodawcy i jego dostawców. Oprogramowanie objęte licencją jest także chronione ustawą o prawie autorskim USA i postanowieniami Traktatów międzynarodowych. Licencjodawca musi traktować Oprogramowanie objęte licencją tak, jak każdy inny materiał objęty prawem autorskim, np. książkę. 
(2) Z wyjątkiem postanowień w Sekcji 1, Licencjobiorca nie może tworzyć kopii, wynajmować, dystrybuować, przekazywać, odtwarzać Oprogramowania objętego licencją w całości lub w części.
(3) Licencjobiorca zgadza się nie modyfikować, zmieniać, tłumaczyć, odtwarzać, dekompilować lub rozkładać na czynniki Oprogramowania objętego licencją.
(4) Licencjobiorca zgadza się nie zmieniać nazw plików Oprogramowania objętego licencją.
(5) Za wyjątkiem postanowień niniejszej Umowy, Licencjodawca nie daje Licencjobiorcy żadnych praw intelektualnych w Oprogramowaniu objętym licencją.

3.  Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

(1) Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania.
(2) Umowa przestanie również obowiązywać, jeśli Licencjodawca zdecyduje się ją rozwiązać poprzez zniszczenie wszystkich kopii i dokumentacji Oprogramowania objętego licencją.
(3) Licencjodawca może zakończyć Umowę jeśli Licencjobiorca nie wypełni któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy. Po zakończeniu umowy Licencjobiorca zniszczy wszystkie kopie Oprogramowania objętego licencją, które są w jego posiadaniu.

4.  Gwarancja

OPROGRAMOWANIE OBJĘTE LICENCJĄ JEST DOSTARCZANE W FORMIE „JAK JEST”.  ANI LICENCJODAWCA, ANI JEGO DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE, JEST WOLNE OD BŁĘDÓW I SPEŁNI WSZYSTKIE WYMAGANIA KLIENTA.  LICENCJODAWCA I JEGO DOSTAWCY NIE DAJĄ WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ GWARANCJI, ŻE OPROGRAMOWANIE NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH, CO DO MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

5.  Wyłączenie odpowiedzialności

LICENCJODAWCA LUB JEGO DOSTAWCY NIE BIORĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM LICENCJOBIORCY ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI LUB UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI LICENCJODAWCA MIAŁ WIEDZĘ CO DO MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ANI NIE BIORĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z LUB ODNOSZĄCE SIĘ DO OPROGRAMOWANIA OBJĘTEGO LICENCJĄ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIE DOTYCZY NIEODPOWIEDNIEGO POSTĘPOWANIA (W TYM ZANIEDBANIA) LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ LUB ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH.

6.  Obowiązujące prawo

Licencja w odniesieniu do Oprogramowania objętego licencją jest objęte prawem obowiązującym w Japonii.

7.  Wypowiadalność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub nieobowiązujące, nie będzie to miało wpływu na ważność niniejszej Umowy, która pozostanie w mocy i będzie obowiązywać zgodnie z jej postanowieniami.

8.  Restrykcje eksportowe

Licencjobiorca oświadcza, że Oprogramowanie objęte licencją nie będzie przesyłane, przemieszczane, eksportowane lub ponownie przewożone do dowolnego kraju i że nie będzie używane niezgodnie z amerykańskim, japońskim lub innym prawem i przepisami eksportowymi.  Licencjobiorca oświadcza, że nie będzie wywozić lub wwozić Oprogramowania objętego licencją lub produktów na jego podstawie utworzonych w żadnej formie bez odpowiednich amerykańskich, japońskich i innych licencji rządowych. Niniejsza Umowa wygasa automatycznie, jeśli Licencjobiorca nie zastosuje się do postanowień w Sekcji 8.

9.  Całość umowy

Licencjobiorca potwierdza, że zapoznał się i zrozumiał postanowienia niniejszej Umowy i że niniejsza Umowa stanowi całkowite porozumienie pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą w kwestii Oprogramowania objętego licencją i zastępuje wszystkie wcześniejsze Umowy, pisemne lub ustne.
Obowiązki Licencjobiorcy na mocy niniejszej Umowy stanowią obowiązki wobec Licencjodawcy i wszystkich właścicieli praw przekazanych Licencjodawcy na mocy niniejszej Umowy.

10. Uwaga dla użytkowników końcowych pracujących w strukturach administracyjnych USA

Wszelkie Oprogramowanie przekazane Rządowi USA na mocy uzgodnień zawartych od 1 grudnia 1995 r. jest dostarczane z licencją komercyjną, której postanowienia zawarte są w niniejszej Umowie.  Wszelkie Oprogramowanie przekazane Rządowi USA na mocy postanowień zawartych przed 1 grudnia 1995 r. przekazane są wraz z „Ograniczonymi Prawami” zgodnie z postanowieniami FAR, 48 CFR 52.227-14 (CZERWIEC 1987) lub DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (PAŹDZIERNIK 1988).
W tej sekcji „Oprogramowanie” oznacza Oprogramowanie objęte licencją, zdefiniowane w niniejszej Umowie.
*****
Niektóre elementy Oprogramowania objętego licencją mogą mieć własne umowy licencyjne i jeśli Użytkownik zaakceptuje postanowienia tych umów, ich postanowienia pozostają w mocy w okresie użytkowania oprogramowania.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram