Polityka prywatności


Przedstawiamy politykę prywatności OKI Europe Limited.
 
OKI Europe Limited dokłada wszelkich starań, by chronić i respektować Państwa prywatność.
 
Niniejsza polityka określa podstawę przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które gromadzimy na Państwa temat lub które nam Państwo podają. Niniejsza polityka zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki dbamy o Państwa dane osobowe, i przysługujących Państwu praw oraz ochrony wynikającej z przepisów prawa. Odwiedzając tę witrynę internetową, akceptują Państwo praktyki opisane w niniejszej polityce oraz wyrażają na nie zgodę.

1.    WAŻNE INFORMACJE I OPIS, KIM JESTEŚMY

CEL NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 


Niniejsza polityka prywatności ma na celu przekazanie Państwu informacji na temat sposobu gromadzenia przez nas Państwa danych osobowych i przetwarzania ich w związku z korzystaniem przez Państwa z tej witryny internetowej oraz mediów społecznościowych, w tym wszelkich danych podawanych przez Państwa za pośrednictwem tej witryny internetowej, gdy zapisują się Państwo na newsletter, kupują produkty lub usługi. Niniejsza polityka określa sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe podane telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych alternatywnych środków prowadzenia korespondencji. Ta witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i świadomie nie gromadzimy danych dotyczących dzieci.


Ważne jest, aby zapoznali się Państwo z niniejszą polityką prywatności oraz wszelkimi innymi regulaminami korzystania, polityką prywatności lub polityką uczciwego przetwarzania, które udostępniamy w konkretnych przypadkach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe na Państwa temat, aby byli Państwo w pełni świadomi tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Państwa dane. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia pozostałe informacje i nie ma być wobec nich nadrzędna.


ADMINISTRATOR 


OKI Europe Limited jest administratorem (określanym dalej w niniejszej polityce prywatności słowami „my”, „nas” lub „nasze”) i ponosi odpowiedzialność za Państwa dane osobowe 


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, w tym wszelkich żądań dotyczących wykonania Państwa uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, proszę skontaktować się z nami korzystając z danych wskazanych poniżej.


DANE KONTAKTOWE 


OKI Europe Limited, numer rejestracyjny spółki: 02203086

Siedziba i adres siedziby to Blays House, Wick Road, Englefield Green, Egham, Surrey, TW20 0HJ

Numer telefonu: 020 8219 2190

Adres e-mail: DataPrivacyOfficer@okieurope.com

 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office, ICO) – brytyjskiego organu nadzorczego właściwego w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych (www.ico.org.uk). Jednak chcielibyśmy mieć szansę rozwiać Państwa wątpliwości, zanim zgłoszą się Państwo do ICO, dlatego prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności.

2.     DANE, KTÓRE GROMADZIMY NA PAŃSTWA TEMAT

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dotyczące Państwa dane osobowe, które pogrupowaliśmy wg następujących kategorii:
 • Dane dotyczące tożsamości obejmują imię i nazwisko, nazwę użytkownika albo podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia, wiek, płeć i narodowość.
 • Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane finansowe obejmują rachunek bankowy, dane karty płatniczej oraz rating kredytowy.
 • Dane dotyczące transakcji obejmują dane dotyczące płatności wypłacanych na Państwa rzecz i uiszczanych przez Państwa oraz inne informacje szczegółowe dotyczące produktów i usług, które Państwo kupują u nas, u naszych dystrybutorów lub sprzedawców detalicznych.
 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których Państwo korzystają, by uzyskać dostęp do witryny internetowej.
 • Dane profilowe obejmują Państwa nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia złożone przez Państwa po zalogowaniu, Państwa zainteresowania, preferencje, informacje zwrotne i odpowiedzi udzielone w ankietach.
 • Dane dotyczące sposobu korzystania obejmują informacje na temat sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują Państwa preferencje dotyczące otrzymywania od nas i podmiotów zewnętrznych informacji marketingowych oraz Państwa preferencje dotyczące sposobów komunikacji.
Możemy ponadto gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne albo demograficzne. Dane zbiorcze mogą być pozyskiwane z Państwa danych osobowych, jednak nie są uznawane za dane osobowe na mocy przepisów prawa, gdyż dane te nie będą bezpośrednio ani pośrednio ujawniać Państwa tożsamości. Na przykład możemy łączyć w zbiory Państwa Dane dotyczące sposobu korzystania, aby obliczyć odsetek użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny internetowej. Jednak, jeżeli połączymy lub powiążemy Dane zbiorcze z Państwa danymi osobowymi w taki sposób, że będą pozwalały na bezpośrednie lub pośrednie ustalenie Państwa tożsamości, będziemy traktować te połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

JEŻELI NIE PRZEKAŻĄ PAŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 


Jeżeli będziemy musieli gromadzić dane osobowe na mocy prawa albo warunków zawartej z Państwem umowy, a Państwo nie przekażą tych danych, gdy będzie to wymagane, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy albo którą staramy się zawrzeć z Państwem (na przykład w celu zapewnienia towarów, świadczenia usług albo spełnienia obowiązku gwarancyjnego). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu zapewnianego albo usługi świadczonej przez nas na rzecz Państwa, przy czym powiadomimy Państwa, jeżeli do tego dojdzie.

3.     W JAKI SPOSÓB SĄ GROMADZONE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Wykorzystujemy różne metody do gromadzenia danych pozyskanych od Państwa i na Państwa temat, w tym za pośrednictwem:
 • Bezpośrednich interakcji. Mogą Państwo podać nam swoje dane osobowe, wypełniając formularze lub spotykając się z nami bądź kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonu, poczty elektronicznej lub w inny sposób. Obejmuje to dane podawane przez Państwa podczas: (i) ubiegania się o nasze produkty lub usługi; (ii) tworzenia konta w naszej witrynie internetowej; (iii) subskrybowania naszych usług lub publikacji; (iv) żądania, aby materiały marketingowe były do Państwa wysyłane; (v) udziału w konkursach, promocjach lub ankietach; lub (vi) przekazywania nam informacji zwrotnych lub kontaktowania się z nami w inny sposób.
 • Automatycznych technologii lub interakcji. Podczas interakcji z naszą witryną internetową będziemy automatycznie gromadzić Dane techniczne na temat Państwa sprzętu, przeglądanych witryn internetowych i schematów przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie oraz innych podobnych technologii. Możemy również otrzymać Dane techniczne na Państwa temat, jeżeli odwiedzą Państwo inne witryny internetowe korzystające z naszych plików cookie.
 • Podmiotów zewnętrznych lub źródeł dostępnych publicznie. Będziemy otrzymywać dane osobowe na Państwa temat od różnych podmiotów zewnętrznych współpracujących przy zapewnianiu produktów i świadczeniu usług, w tym naszych dystrybutorów i sprzedawców detalicznych. Otrzymujemy również dane techniczne i analityczne od usługodawców, takich jak Google, zaś Dane kontaktowe, finansowe i dotyczące transakcji od podmiotów świadczących usługi techniczne, płatnicze i dostawcze, takich jak Acuigen oraz Dunn and Bradstreet. Otrzymujemy Dane dotyczące tożsamości i Dane kontaktowe od brokerów danych lub agregatorów, a także otrzymujemy Dane dotyczące tożsamości i Dane kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Rejestr Spółek Companies House oraz listy wyborców.

4.     W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, gdy przepisy prawa na to pozwolą. Przeważnie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:
 • Gdy będziemy musieli wykonać postanowienia umowy, którą mamy zamiar zawrzeć z Państwem lub którą z Państwem zawarliśmy.
 • Gdy będzie to niezbędne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (lub interesy podmiotu zewnętrznego) oraz gdy Państwa interesy i prawa podstawowe nie będą mieć charakteru nadrzędnego.
 • Gdy będziemy musieli wypełnić obowiązek prawny.
Ogólnie rzecz biorąc, nie polegamy na zgodzie jako podstawie prawnej dla przetwarzania Państwa danych osobowych, ale uzyskamy Państwa zgodę przed wysłaniem do Państwa informacji dotyczących marketingu bezpośredniego podmiotów zewnętrznych pocztą elektroniczną lub za pomocą wiadomości tekstowej. Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

CELE, W JAKICH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE


W poniższej tabeli zamieściliśmy opis wszystkich planowanych przez nas sposobów wykorzystywania Państwa danych osobowych oraz podstaw prawnych, w oparciu o które je wykorzystujemy. W stosownych przypadkach określiliśmy również, jakie są nasze prawnie uzasadnione interesy.

 

Należy mieć na uwadze, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną, w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy Państwa dane. Proszę skontaktować się z nami, jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, w oparciu o którą przetwarzamy Państwa dane osobowe w sytuacji, gdy więcej niż jedna podstawa prawna została podana w poniższej tabeli.


Możemy monitorować, rejestrować, przechowywać i wykorzystywać wszelkie połączenia telefoniczne, korespondencję z poczty elektronicznej lub inną korespondencję z Państwem w celu sprawdzenia przekazywanych nam poleceń oraz do celów szkoleniowych, zapobiegania przestępczości i zwiększania jakości naszej obsługi klienta.


Cel/czynność

 

Rodzaj danych

 

Podstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa prawnie uzasadnionego interesu

 

Rejestracja Państwa jako nowego użytkownika

 

(a) Dotyczące tożsamości

(b) Kontaktowe

 

Wykonanie postanowień umowy zawartej z Państwem

 

Realizacja i dostarczenie Państwa zamówienia, w tym:

(a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i należnościami

(b) Gromadzenie i odzyskiwanie należnych środków pieniężnych

 

(a) Dotyczące tożsamości

(b) Kontaktowe

(c) Finansowe

(d) Dotyczące transakcji

(e) Marketingowe i komunikacyjne

 

(a) Wykonanie postanowień umowy zawartej z Państwem

(b) Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (w celu odzyskania długów)

 

Zarządzanie naszymi relacjami z Państwem, co będzie obejmować:

(a) Powiadamianie o zmianach w naszych regulaminach lub polityce prywatności

(b) Proszenie o pozostawienie komentarza lub wzięcie udziału w ankiecie

 

(a) Dotyczące tożsamości

(b) Kontaktowe

(c) Profilowe

(d) Marketingowe i komunikacyjne

 

(a) Wykonanie postanowień umowy zawartej z Państwem

(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

(c) Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (w celu aktualizowania dokumentacji i badania, w jaki sposób klienci wykorzystują nasze produkty/usługi)

 

Umożliwianie udziału w losowaniu nagród, konkursie lub ankiecie

 

(a) Dotyczące tożsamości

(b) Kontaktowe

(c) Profilowe

(d) Dotyczące sposobu korzystania

(e) Marketingowe i komunikacyjne

 

(a) Wykonanie postanowień umowy zawartej z Państwem

(b) Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (w celu badania, w jaki sposób klienci wykorzystują nasze produkty/usługi, ulepszania produktów/usług i rozwijania naszej działalności gospodarczej)

 

Administrowanie i ochrona naszej działalności gospodarczej i tej witryny internetowej (w tym rozwiązywania problemów, analiza danych, testy, konserwacja systemu, wsparcie, zgłaszanie i hostowanie danych)

 

(a) Dotyczące tożsamości

(b) Kontaktowe

(c) Techniczne

 

(a) Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (do prowadzenia naszej działalności gospodarczej, świadczenia usług administracyjnych i IT, zabezpieczania sieci, zapobiegania oszustwom i w kontekście reorganizacji działalności gospodarczej lub restrukturyzacji)

(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

 

Dostarczanie Państwu odpowiednich treści i reklam z witryny internetowej, a także mierzenie lub analiza skuteczności reklam, które Państwu zapewniamy

 

(a) Dotyczące tożsamości

(b) Kontaktowe

(c) Profilowe

(d) Dotyczące sposobu korzystania

(e) Marketingowe i komunikacyjne

(f) Techniczne

 

Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (w celu badania, w jaki sposób klienci wykorzystują nasze produkty/usługi, ulepszania produktów/usług, rozwijania naszej działalności gospodarczej i stosowania świadomej strategii marketingowej)

 

Wykorzystywanie analityki danych do ulepszania naszej witryny internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientem i zwiększania komfortu klienta

 

(a) Techniczne

(b) Dotyczące sposobu korzystania

 

Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (w celu określania typów klientów dla naszych produktów i usług, aktualizowania naszej witryny internetowej oraz zapewniania jej rzetelności, rozwijania naszej działalności gospodarczej i stosowania świadomej strategii marketingowej)

 

Przygotowywanie dla Państwa sugestii i rekomendacji dotyczących towarów i usług, które mogą Państwa zainteresować

 

(a) Dotyczące tożsamości

(b) Kontaktowe

(c) Techniczne

(d) Dotyczące sposobu korzystania

(e) Profilowe

(f) Marketingowe i komunikacyjne

 

Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (w celu ulepszania naszych produktów/usług i rozwijania naszej działalności gospodarczej)

 

MARKETING 


Staramy się zapewnić Państwu możliwość podejmowania decyzji dotyczących niektórych sposobów wykorzystywania danych osobowych, szczególnie w zakresie marketingu i reklamy.

NASZE OFERTY PROMOCYJNE 


Możemy wykorzystywać Dane dotyczące tożsamości, Dane kontaktowe, Dane techniczne i Dane dotyczące sposobu korzystania w celu określania, co może być według nas Państwu potrzebne albo co może Państwa zainteresować. W taki sposób podejmujemy decyzje, jakie produkty, usługi i oferty mogą odpowiadać Państwa zainteresowaniom (nazywamy to marketingiem).

 

Będą Państwo otrzymywać od nas informacje marketingowe w przypadku, gdy zażądają Państwo od nas informacji lub gdy nabyli Państwo u nas towary lub usługi i nie zrezygnowali Państwo z otrzymywania tego rodzaju informacji marketingowych.


MARKETING PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH  

Uzyskamy Państwa wyraźną zgodę przed udostępnieniem Państwa danych osobowych do celów marketingowych podmiotowi zewnętrznemu.


REZYGNACJA  

Mogą Państwo w dowolnym momencie zwrócić się do nas albo podmiotów zewnętrznych o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych, logując się do naszej strony internetowej i zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola, aby dostosować swoje preferencje marketingowe albo korzystając z odnośników do rezygnacji zawartych w każdej wiadomości marketingowej, którą wysyłamy albo kontaktując z nami w dowolnym momencie.

 

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości marketingowych nie będzie dotyczyć danych osobowych, które użytkownik podał w związku z nabyciem produktu/usługi, rejestracją gwarancji, korzystaniem z produktu/usługi lub innymi transakcjami.


PLIKI COOKIE


Wykorzystujemy pliki cookie w naszej witrynie internetowej. Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie przeglądarki lub niektóre z nich bądź aby powiadamiała Państwa, jeśli witryny internetowe zapiszą pliki cookie lub uzyskają do nich dostęp. Proszę mieć na uwadze, że jeżeli wyłączą Państwo lub odrzucą pliki cookie, niektóre części tej witryny internetowej mogą być niedostępne lub nie działać poprawnie. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.


ZMIANA CELU 


Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w celach, w których je zgromadziliśmy, o ile w uzasadniony sposób nie uznamy, że potrzebujemy wykorzystać je z innego powodu, który jest zgodny z pierwotnym celem. Jeżeli chcą Państwo uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, proszę skontaktować się z nami.

 

Jeżeli będziemy potrzebować wykorzystać Państwa dane osobowe w zupełnie innym celu, poinformujemy Państwa o tym i podamy podstawę prawną, na mocy której możemy to zrobić.

 

Proszę mieć na uwadze, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone na mocy przepisów prawa.

5.     UJAWNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom określonym poniżej w celach określonych w powyższej tabeli, a mianowicie
 • Innym spółkom z Grupy OKI, które świadczą usługi IT i inne usługi oraz które prowadzą działalność sprawozdawczą.
 • usługodawcom działającym w charakterze podmiotów przetwarzających, którzy świadczą usługi IT oraz usługi administrowania systemami.
 • Partnerom biznesowym i usługodawcom pomagającym nam w odpowiadaniu na pytania dotyczące zamówień i ich realizacji, w tym w zakresie zaopatrzenia, przechowywania, dostarczania oraz naprawy produktów i usług.
 • Profesjonalnym doradcom, w tym prawnikom, bankierom, biegłym rewidentom i ubezpieczycielom, którzy świadczą usługi consultingowe, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i z zakresu rachunkowości.
 • Organom podatkowym i brokerom celnym, organom regulacyjnym i innym organom władzy.
 • Osobom przeprowadzającym badania rynku i agencjom ds. zapobiegania oszustwom.
 • Podmiotom zewnętrznym, którym możemy sprzedać część naszych jednostek biznesowych lub aktywów, przenieść je na ich rzecz lub z którymi możemy połączyć się w ramach fuzji. Możemy także starać się nabyć nowe jednostki biznesowe lub połączyć się z nimi w ramach fuzji. Jeżeli nastąpi zmiana w naszej działalności gospodarczej, nowi właściciele mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe w taki sam sposób jaki określono w niniejszej polityce prywatności.
Wymagamy, aby wszystkie osoby trzecie dbały o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz traktowały je zgodnie z przepisami prawa. Nie zezwalamy naszym usługodawcom zewnętrznym na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do własnych celów i pozwalamy im przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi poleceniami.

6.     PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Udostępniamy Państwa dane osobowe spółce dominującej Oki Electric Industry Co., Ltd w Japonii, jej jednostkom zależnym i jednostkom stowarzyszonym („Grupa OKI”), co będzie oznaczać przekazywanie Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty zewnętrzne mają siedziby poza EOG. Zapewnimy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych poza EOG będzie prowadzone w sposób zgody z prawem i że Państwa dane uzyskają odpowiednią ochronę zgodnie z RODO.

7.     BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia mające zapobiegać przypadkowemu utraceniu, nieuprawnionemu wykorzystaniu albo dostępowi, modyfikacji albo ujawnieniu Państwa danych osobowych. Ponadto ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, którym ta wiedza jest potrzebna w ich działalności. Będą one przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenia i podlegają zobowiązaniom do zachowania poufności.

 

Wdrożyliśmy procedury postępowania we wszelkich podejrzewanych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i powiadomimy Państwa i wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani prawnie.

8.     ARCHIWIZACJA DANYCH

JAK DŁUGO BĘDĄ WYKORZYSTYWANE MOJE DANE OSOBOWE? 


Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to w uzasadniony sposób niezbędne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym do celów przestrzegania wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, wymogów z zakresu rachunkowości lub sprawozdawczości. Możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas w przypadku, gdy zostanie wniesiona skarga lub jeżeli w uzasadniony sposób będziemy przypuszczać, że istnieje prawdopodobieństwo wszczęcia sporu sądowego dotyczącego naszej relacji z Państwem.

 

Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkody, która może wyniknąć z ich nieupoważnionego wykorzystania albo ujawnienia, cele dla których je przetwarzamy i to, czy możemy osiągnąć te cele innymi metodami oraz obowiązujące wymogi prawne, regulacyjne, podatkowe, z zakresu rachunkowości lub inne.

9.     PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Przysługujące prawa:
 • Żądanie dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie określane jako „żądanie uzyskania dostępu przez osobę, której dane dotyczą”). Umożliwia to Państwu uzyskanie kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez nas oraz sprawdzenia, czy przetwarzamy je w sposób zgodny z prawem.
 • Żądanie poprawienia danych osobowych. Umożliwia to Państwu poprawienie wszelkich niekompletnych lub nieprawidłowych danych, które posiadamy na Państwa temat, natomiast możemy wymagać potwierdzenia dokładności nowo podanych przez Państwa danych.
 • Żądanie usunięcia Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo wnieść o usunięcie danych osobowych, jeżeli ich dalsze przetwarzanie przez nas nie będzie uzasadnione.
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach, gdy przetwarzamy je z uwagi na prawnie uzasadniony interes (swój albo podmiotu zewnętrznego), lecz ze względu na Państwa sytuację chcą Państwo na tej podstawie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, ponieważ czują Państwo, że narusza ono Państwa podstawowe prawa i wolności. Mają Państwo również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy istotny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych, który ma znaczenie nadrzędne wobec Państwa praw i wolności.
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się do nas o wstrzymanie przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących scenariuszach: (i) jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili prawidłowość danych; (ii) gdy wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, lecz nie chcą Państwo ich usuwać; (iii) gdy potrzebują Państwo, abyśmy przechowywali dane, mimo że ich nie wymagamy, ponieważ chcą Państwo określić, wnieść albo odpierać roszczenia prawne; albo (iv) wyrazili Państwo sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Państwa danych, ale musimy potwierdzić, czy nie zachodzą nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania przez nas.
 • Żądanie przekazania Państwa danych osobowych Państwu albo podmiotowi zewnętrznemu. Przekażemy Państwu albo podmiotowi zewnętrznemu przez Państwa wyznaczonemu Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Należy zwrócić uwagę, że prawo to dotyczy tylko danych automatycznych, co do których pierwotnie wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie ich przez nas albo jeśli korzystaliśmy z tych danych przy wykonywaniu postanowień umowy zawartej z Państwem.
 • Wycofanie zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego przed wycofaniem przez Państwa zgody. Jeśli wycofają Państwo zgodę, możemy nie być w stanie dostarczać Państwu pewnych produktów albo świadczyć pewnych usług. O takim przypadku poinformujemy Państwa w momencie wycofywania przez Państwa zgody.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek przysługujących Państwu praw, proszę skontaktować się z nami za pomocą Danych kontaktowych podanych powyżej.


ZWYKLE NIE JEST KONIECZNE WNOSZENIE ŻADNYCH OPŁAT 


Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (albo aby skorzystać z jakichkolwiek innych praw), nie trzeba wnosić żadnej opłaty. Jednak jeżeli Państwa żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzające się albo przesadne, możemy naliczyć uzasadnioną opłatę. Możemy też w takich okolicznościach odmówić spełnienia Państwa żądania.


TERMIN UDZIELENIA ODPOWIEDZI 


Staramy się odpowiadać na wszelkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Niekiedy może nam to zająć więcej czasu niż miesiąc, jeśli Państwa żądanie jest szczególnie złożone albo złożyli Państwo wiele żądań.

10.     ŁĄCZA OSÓB TRZECICH

Ta witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji podmiotów zewnętrznych. Kliknięcie tych łączy lub zezwolenie na połączenie może umożliwić podmiotom zewnętrznym gromadzenie lub udostępnianie danych na Państwa temat. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych podmiotów zewnętrznych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia dotyczące prywatności. Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo ze wszystkimi politykami prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej po opuszczeniu naszej witryny internetowej.

11.     ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I PAŃSTWA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA NAS O ZMIANACH

Poddajemy naszą politykę prywatności regularnej weryfikacji. Wszelkie zmiany wprowadzane w przyszłości w naszej polityce prywatności będą publikowane na tej stronie. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy ta polityka nie została zaktualizowana albo zmieniona. Niniejsza wersja została zaktualizowana dnia 25 maja 2018 r. 
 
Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe na Państwa temat były prawidłowe i aktualne. Należy informować nas o zmianach dotyczących Państwa danych osobowych w okresie trwania naszej relacji z Państwem.plików cookie

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram