Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail