Illesztőprogramok és segédprogramok

Szoftverhasználati Megállapodás


FONTOS

Ha nem fogadja el a jelen Szoftver Használati Megállapodásban (a továbbiakban: "Szerződés") foglaltakat, nem jogosult a szoftver használatára.
 
Kérjük olvassa el gondosan a jelen Szerződést és az adathordozón (a továbbiakban: „Engedélyezett szoftver”) lévő összes kapcsolódó dokumentumot a szoftver használata előtt. Az Engedélyezett szoftver telepítésével Ön kijelenti, hogy elfogadja a jelen Szerződés feltételeit és rendelkezéseit, és ezzel a jelen Szerződés hatályba lép Ön (a továbbiakban: „Licensz kapó”) és az Oki Data Corporation (a továbbiakban: "Licensz adó”) között.

1.  A licensz terjedelme

A Licensz adó engedélyezi, a Licensz kapó pedig elfogadja az arra vonatkozó nem kizárólagos engedélyt, hogy az Engedélyezett szoftvert telepítse több számítógépen, amelyek közvetlenül vagy hálózaton keresztül kapcsolódnak a Licensz adónak ahhoz a nyomtatójához vagy többfunkciós készülékéhez, amelyet a Licensz kapó megvásárolt (a továbbiakban: „Termék”) és hogy az Engedélyezett szoftvert kizárólag a Termékkel kapcsolatban használja. A Licensz kapó egyetlen másolatot készíthet az Engedélyezett szoftverről kizárólag biztonsági másolat készítése céljából. A Licensz kapó által készített engedélyezett másolatban ugyanazokat a szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi figyelmeztetéseket kell feltüntetni, mint amelyek az Engedélyezett szoftveren vagy Engedélyezett szoftverben szerepelnek. Ezen felül a Licensz kapó tudomásul veszi, hogy nem másolhatja vagy sokszorosíthatja az Engedélyezett szoftvert vagy annak részét, illetve nem engedélyezheti másnak annak másolását vagy sokszorosítását.

2.  Tulajdonjog és annak korlátozásai

(1) Az Engedélyezett szoftverre vonatkozó minden szerzői jog és tulajdonjog a Licensz adót és annak szállítóit illeti. Az Engedélyezett szoftver szerkezete, felépítése és forráskódja a Licensz adó és szállítói üzleti titkának minősül. Az Engedélyezett szoftvert az Egyesült Államok szerzői jogi jogszabályai és nemzetközi megállapodások előírásai is védik. A Licensz kapónak ugyanúgy kell az Engedélyezett szoftverre tekintenie, mint más szerzői joggal védett anyagra (pl. könyvre). 
(2) Az (1) pontban említett eset kivételével a Licensz kapó nem készíthet másolatot az Engedélyezett szoftverről, nem adhatja azt kölcsön vagy bérbe, nem terjesztheti azt, nem ruházhatja át másra vagy nyomtathatja újra, sem részben, sem egészében.
(3) A licensz kapó tudomásul veszi, hogy nem módosíthatja, változtathatja, fordíthatja le, fejtheti vissza, szerelheti szét és másolhatja le az alapján az Engedélyezett szoftvert.
(4) Licensz kapó tudomásul veszi, hogy nem módosíthatja az Engedélyezett szoftver fájljainak nevét.
(5) Licensz adó nem ruház át semmilyen szellemi tulajdonjogot az Engedélyezett szoftverrel kapcsolatban, kivéve ha a jelen Szerződés erről másképp rendelkezik.

3.  A Szerződés Időtartama és megszűnése

(1) a jelen Szerződés annak bármely fél által történő felmondásáig hatályban marad.
(2) a jelen Szerződés akkor is megszűnik, ha a Licensz kapó úgy dönt, hogy az Engedélyezett szoftvert és teljes dokumentációját azok összes másolatával együtt megsemmisíti, felmondva ezáltal a Szerződést.
(3) Licensz adónak jogában áll felmondani a jelen Szerződést, ha a Licensz kapó nem teljesíti a jelen Szerződésben foglalt bármely kötelezettségét. A Szerződés felmondása esetén Licensz kapó köteles a birtokában lévő és felügyelete alatt álló Engedélyezett szoftvert és annak másolatait megsemmisíteni.

4.  Jótállás

AZ ENGEDÉLYEZETT SZOFTVER AZ ÁTVÉTELI ÁLLAPOTBAN KERÜL ÁTADÁSRA.  SEM A LICENSZ ADÓ, SEM A SZÁLLÍTÓI NEM GARANTÁLJÁK, HOGY AZ ENGEDÉLYEZETT SZOFTVER ELAKADÁS NÉLKÜL, HIBAMENTESEN VAGY A LICENSZ KAPÓ KÍVÁNSÁGAINAK MEGFELELŐEN FOG MŰKÖDNI.  A LICENSZ ADÓ ÉS SZÁLLÍTÓI NEM GARANTÁLJÁK – SEM KIFEJEZETTEN, SEM HALLGATÓLAGOSAN – A FORGALOMKÉPESSÉGET, BÁRMELY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT ILLETVE, HOGY NEM SÉRÜLNEK BÁRMELY HARMADIK FÉL JOGAI.

5.  Felelősségvállalás

A LICENSZ ADÓ VAGY SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALJÁK A FELELŐSSÉGET A LICENSZ KAPÓ SEMMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTOTT, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETÉS JELLEGŰ KÁRÁÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELMARADT HASZNOT, MEGTAKARÍTÁSOK CSÖKKENÉSÉT VAGY ADATVESZTÉST, ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A LICENSZ KAPÓ TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT ILYEN KÁROK LEHETSÉGES BEKÖVETKEZÉSÉRŐL, SEM BÁRMILYEN HARMADIK FÉL VAGY FELEK KÁRTÉRÍTÉSI KÖVETELÉSÉÉRT, AMELY BÁRMELY MÓDON KÖTŐDIK AZ ENGEDÉLYEZETT SZOFTVERHEZ, AKÁR AZ OKOZOTT KÁR FELTÉTELEZETT OKAKÉNT JOGSZABÁLYSÉRTŐ MAGATARTÁST JELÖLNEK MEG (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A GONDATLANSÁGOT), AKÁR BÁRMELY EGYÉB JOGI MEGFONTOLÁSRA VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT IGÉNYRE HIVATKOZNAK.

6.  Irányadó jog

Az Engedélyezett szoftverrel kapcsolatos licensz tekintetében a hatályos japán jog az irányadó.

7.  Részleges érvénytelenség

A jelen Szerződés bármely részének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem eredményezi a teljes Szerződés érvénytelenségét vagy végrehajthatatlanságát, és a többi rendelkezés az azokban foglaltak szerint érvényes és végrehajtható marad.

8.  Az exportálás korlátozása

A Licensz kapó tudomásul veszi, hogy az Engedélyezett szoftvert nem lehet szállítani, átadni, exportálni vagy továbbexportálni olyan országba vagy bármely módon használni olyan országban, amelyet amerikai, japán vagy bármely egyéb alkalmazandó export jogszabályok vagy előírások tiltanak.  A Licensz kapó vállalja, hogy kizárólag a megfelelő amerikai, japán vagy egyéb hatósági engedélyek birtokában exportálja (tovább) az Engedélyezett szoftvert vagy az általa létrehozott termékeket bármely formában. A jelen Szerződés automatikusan megszűnik ha a Licensz kapó nem teljesíti a jelen 8. pontban foglalt, rá vonatkozó rendelkezéseket.

9.  A teljes Szerződésre vonatkozó rendelkezések

A Licensz kapó kijelenti, hogy a teljes jelen Szerződést elolvasta, az abban foglaltakat megértette, és a Licensz adó és Licensz kapó a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, egyetértően kötik meg az Engedélyezett szoftverre vonatkozó licensz tárgyában, és az a közöttük létrejött minden korábbi, írásbeli vagy szóbeli, megállapodás helyébe lép.
A Licensz kapó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei a Licensz adóval és a Licensz kapónak a jelen Szerződés alapján engedélyezett jog minden birtokosával szembeni kötelezettségeknek tekintendők.

10. Az Egyesült Államok kormányára mint végfelhasználóra vonatkozó rendelkezések

Minden olyan Szoftvert, amelyet az 1995. december 1-én vagy azt követően történt megkeresések alapján bocsátottunk az Egyesült Államok kormányának rendelkezésére, az egyéb pontokban jelzett kereskedelmi licensz jogokkal és korlátozásokkal bocsátottunk rendelkezésre.  Minden olyan Szoftvert, amelyet az 1995. december 1-ét megelőző megkeresések alapján bocsátottunk az Egyesült Államok kormányának rendelkezésére, a FAR, 48 CFR 52.227-14 (1987. június) illetve DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (1988. október) rendelkezéseiben foglalt vonatkozó „korlátozott jogokkal” bocsátottunk rendelkezésre.
A jelen pontban említett „Szoftver” a jelen Szerződés által definiált Engedélyezett szoftvert jelenti.
*****
Néhány Engedélyezett szoftverhez külön szoftverhasználati megállapodás is tartozhat. Amennyiben egyetért a külön szoftverhasználati megállapodásban foglaltakkal, annak rendelkezései az irányadók a szoftver használatának tekintetében.

Vegye fel a kapcsolatot az OKI Europe-pal

Linkedin Twitter YouTube Facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.