Drivere og hjælpeprogrammer

Softwarelicensaftale


Vigtigt

Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne softwarelicensaftale ("Aftale"), må du ikke bruge denne software.
 
Læs aftalen omhyggeligt igennem inden brug af softwaren og den tilhørende dokumentation indeholdt i lagringsmedier ("Licenseret software"). Ved at installere den licenserede software, tilkendegiver du din accept af disse vilkår og betingelser, og aftalen anses for at være gældende mellem dig ("Licenshaver") og Oki Data Corporation ("Licensgiver").

1.  Formålet med licensen

Licensgiver tildeler, og licenstager accepterer, en ikke-eksklusiv licens til at installere den licenserede software på flere computere, der direkte eller via netværk er forbundet til licensgivers printerprodukt eller MFP købt af licenshaver ("Produkt"), og at bruge den licenserede software alene sammen med produktet. Licenshaver kan oprette én kopi af den licenserede software udelukkende til backupformål. Alle kopier af den licenserede software, som licenshaver har tilladelse til at foretage heri skal indeholde de samme ophavsretlige og ejendomsretlige meddelelser, der vises på eller i licenseret software. Derudover accepterer licenshaver ikke at kopiere, reproducere eller tillade, at andre kan lave kopier eller reproducere den licenserede software helt eller delvist.

2.  Ejerskab og begrænsning

(1) Licensgiver eller dennes leverandører ejer alle copyright- og ejendomsrettigheder til den licenserede software. Struktur, organisering og kode indeholdt i den licenserede software er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af licensgiver og dennes leverandører. Licenseret software er beskyttes af amerikansk lov om copyright og internationale traktatbestemmelser. Licenshaver skal behandle den licenserede software, ligesom licenshaver ville behandle andre ophavsretligt beskyttet materiale, f.eks. en bog. 
(2) Bortset fra som anført i afsnit 1, må licenshaver ikke tage kopier, udleje, lease, distribuere, overføre eller udskrive den licenserede software igen, helt eller delvist.
(3) Licenshaver accepterer ikke at redigere, ændre, oversætte eller foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille den licenserede software.
(4) Licenshaver accepterer ikke at ændre filnavne for den licenserede software.
(5) Bortset fra som anført i denne aftale, giver licensgiver ikke licenshaver nogen form for immaterielle rettigheder i eller til den licenserede software.

3.  Periode og afslutning

(1) Denne aftale er gældende, indtil den bringes til ophør.
(2) Aftalen ophæves også, hvor licenshaver vælger at opsige den ved at destruere den licenserede software og dets dokumentation sammen med alle kopier.
(3) Licensgiver kan opsige denne aftale, hvis licenshaver ikke overholder vilkårene og betingelserne i denne aftale. Ved ophævelse skal licenstager destruere licenseret software og dens kopier, som er i licenstagers besiddelse og kontrol.

4.  Garanti

DEN LICENSEREDE SOFTWARE LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES".  HVERKEN LICENSGIVER ELLER DENNES LEVERANDØRER GARANTERER, AT DRIFTEN AF DEN LICENSEREDE SOFTWARE FUNGERER UDEN AFBRYDELSER, FEJLFRIT, ELLER VIL KUNNE OPFYLDE LICENSTAGERENS BEHOV.  LICENSGIVER OG DENNES LEVERANDØRER DER INGEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, MED HENSYN TIL IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

5.  Ansvarsbegrænsning

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER LICENSGIVER ELLER DENNES LEVERANDØRER ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIELLE, RESULTERENDE ELLER STRAFFERETLIGT BEGRUNDEDE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF OPSPARING ELLER TAB AF DATA, OGSÅ HVIS LICENSGIVER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER FOR NOGET, SOM FREMSÆTTES AF NOGEN TREDJEPART(ER) PÅ NOGEN MÅDE, DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED DEN LICENSEREDE SOFTWARE, UANSET OM KRAVET HÆVDER SKADEVOLDENDE ADFØRD (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED) ELLER ANDEN JURIDISK TEORI, ELLER VED KRAV FRA TREDJEPART.

6.  Gældende lovgivning

Licensen vedrørende den licenserede software er underlagt gældende japansk lovgivning.

7.  Adskillelsesprincippet

Hvis en del af nærværende aftal findes ugyldig og uden retskraft, vil det ikke påvirke gyldigheden af den afbalancerede aftalen, som forbliver gyldig og kan håndhæves i henhold til nærværende aftale.

8.  Eksportbegrænsning

Licenshaveren accepterer, at den licenserede software ikke vil blive fremsendt, overdraget, eksporteret eller reeksporteret til et hvilket som helst land eller blive brugt på en hvilken som helst måde, som forbydes i amerikansk, japansk eller andre gældende eksportlove eller bestemmelser.  Licenshaver accepterer, at funktionen ikke eksporterer eller reeksporterer licenseret software eller produkter fremstillet heraf i nogen form uden passende amerikansk, japansk eller andre offentlige licenser. Denne aftale ophører automatisk ved licenshavers svigt i overensstemmelse med dette afsnit 8.

9.  Hele aftalen

Licenshaver gør gældende, at licenshaver læser og forstår denne aftale, og at denne aftale udgør hele overenskomsten og aftalen mellem licensgiver og licenstager, hvad angår licensen i relation til den licenserede software, og har forrang for og erstatter enhver forudgående aftale, både skriftlig og mundtlig.
Licenstagers forpligtelser i denne aftale udgør forpligtelser i forhold til licensgiver og alle ejere af rettigheder givet til licenshaver i henhold til nærværende aftale.

10. Varsel til slutbrugere underlagt de amerikanske myndigheder

Software, der leveres til den amerikanske regering i henhold til henvendelser udstedt på eller efter 1. december 1995 leveres med de kommercielle licensrettigheder og begrænsninger beskrevet andetsteds heri.  Software, der leveres til den amerikanske regering i henhold til henvendelser udstedt inden 1. december 1995, leveres med "begrænsede rettigheder" i henhold til FAR, 48 CFR 52.227-14 (juni 1987) eller DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (oktober 1988) som gældende.
"Software" i dette afsnit anses for at være den licenserede software defineret i denne aftale.
*****
Dele af den licenserede software kan indeholde en separat softwarelicensaftale, og hvis den separate softwarelicensaftale accepteres, gælder vilkårene i denne aftale for brug af softwaren.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter Youtube facebook instagram