Stuurprogramma’s en hulpprogramma’s

Softwarelicentieovereenkomst


BELANGRIJK

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Softwarelicentieovereenkomst ("Overeenkomst"), mag u deze software niet gebruiken.
 
Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u de software en de bijbehorende documentatie in het opslagmedium gebruikt ("Gelicentieerde Software"). Door het installeren van de gelicentieerde software, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en wordt deze overeenkomst beschouwd als zijnde effectief tussen u ("Licentiehouder") en Oki Data Corporation ("Licentiegever").

1.  Bereik van de licentie

Licentiegever verleent, en Licentiehouder aanvaardt, een niet-exclusieve licentie voor het installeren van de gelicentieerde software op meerdere computers die rechtstreeks of via het netwerk zijn aangesloten op een printer of MFP van de Licentiegever, aangeschaft door de Licentiehouder ("Product") en om de gelicentieerde software uitsluitend te gebruiken in combinatie met het Product. Licentiehouder mag één kopie van de Gelicentieerde Software maken, alleen voor back-updoeleinden. Kopieën van de Gelicentieerde Software die de Licentiehouder mag maken volgens deze verklaring, moeten dezelfde auteursrechtelijke en andere kennisgevingen over eigendomsrechten bevatten die op of in de Gelicentieerde Software voorkomen. Daarnaast stemt de Licentiehouder ermee in de Gelicentieerde Software niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, of anderen toe te staan te kopiëren of te reproduceren.

2.  Eigendom en beperking

(1) Licentiegever of haar toeleveranciers zijn eigenaar van alle auteursrechten en eigendomsrechten in en met betrekking tot de Gelicentieerde Software. De structuur, organisatie en code in de Gelicentieerde Software zijn waardevolle handelsgeheimen van de Licentiegever en haar toeleveranciers. Gelicentieerde Software wordt dan ook beschermd door de wetten op het auteursrecht van de Verenigde Staten en internationale verdragsbepalingen. Licentiehouder moet de Gelicentieerde Software net zo behandelen als de Licentiehouder elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals een boek, zou behandelen. 
(2) Behalve zoals vermeld in artikel 1, mag de Licentiehouder geen kopieën van de Gelicentieerde Software verhuren, leasen, distribueren, overdragen of herdrukken, geheel of gedeeltelijk.
(3) Licentiehouder stemt ermee in de Gelicentieerde Software niet te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren of te demonteren.
(4) Licentiehouder stemt ermee in de bestandsnamen voor de Gelicentieerde Software niet te wijzigen.
(5) Behalve zoals vermeld in deze Overeenkomst, verleent Licentiegever de Llicentiehouder geen intellectuele eigendomsrechten in of voor de gelicentieerde software.

3.  Looptijd en beëindiging

(1) Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd.
(2) De Overeenkomst zal ook eindigen waar de Licentiehouder ervoor kiest om deze te beëindigen door de Gelicentieerde Software en de bijbehorende documentatie samen met alle kopieën te vernietigen.
(3) Licentiegever kan deze Overeenkomst beëindigen indien de Licentiehouder niet voldoet aan een van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Bij beëindiging zal de Licentiehouder de Gelicentieerde Software en de kopieën die in het bezit en in het beheer van de Licentiehouder zijn, vernietigen.

4.  Garantie

DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD ''ZOALS DEZE IS''.  NOCH DE LICENTIEGEVER NOCH HAAR LEVERANCIERS GARANDEREN DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, OF ZAL VOLDOEN AAN DE BEHOEFTEN VAN DE LICENTIEHOUDER.  LICENTIEGEVER EN HAAR TOELEVERANCIERS DOEN GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN DERDEN, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

5.  Uitsluiting van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN DE LICENTIEGEVER OF HAAR TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE LICENTIEHOUDER VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, SCHADELOOSSTELLING OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN BESPARINGEN, OF HET VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS LICENTIEGEVER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE NOCH VOOR ENIGE CLAIM DOOR DERDEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE GELICENTIEERDE SOFTWARE, ONGEACHT OF DE CLAIM ONRECHTMATIG GEDRAG AANVOERT (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, OF VOOR ENIGE CLAIM DOOR DERDEN.

6.  Toepasselijk recht

De licentie met betrekking tot de Gelicentieerde Software zal worden onderworpen aan de wetten die gelden in Japan.

7.  Scheidbaarheid

Als enig onderdeel van deze Overeenkomst nietig en onuitvoerbaar wordt gevonden, zal het geen invloed hebben op de geldigheid van de rest van de Overeenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft in overeenstemming met de voorwaarden.

8.  Exportbeperking

Licentiehouder stemt ermee in dat de Gelicentieerde Software niet zal worden verzonden, overgedragen, geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar enig land of op enige manier wordt gebruikt die is verboden door Amerikaanse, Japanse of enige andere toepasselijke wet- of regelgeving met betrekking tot export.  Licentiehouder stemt ermee in de Gelicentieerde Software of daaruit verkregen producten in welke vorm dan ook niet te exporteren of opnieuw te exporteren zonder de vereiste Amerikaanse, Japanse of enige andere overheidsvergunningen. Deze overeenkomst wordt automatisch beëindigd bij verzuim van de Licentiehouder te voldoen aan sectie 8.

9.  Volledige overeenkomst

Licentiehouder verklaart dat Licentiehouder deze Overeenkomst leest en begrijpt en dat deze Overeenkomst de volledige afspraak en overeenkomst tussen de Licentiegever en Licentiehouder vormt met betrekking tot de vergunning voor de Gelicentieerde Software en elke eerdere overeenkomst, schriftelijk of mondeling, vervangt.
De verplichtingen van de Licentiehouder in deze Overeenkomst vertegenwoordigen de verplichtingen ten opzichte van de Licentiegever en alle eigenaren van het recht dat in licentie is gegeven aan de Licentiehouder in het kader van deze overeenkomst.

10. Kennisgeving voor eindgebruikers van de Amerikaanse overheid

Alle Software geleverd aan de Amerikaanse overheid ingevolge verzoeken afgegeven op of na 1 december 1995 wordt geleverd met de commerciële licentierechten en beperkingen die elders in deze publicatie worden vermeld.  Alle Software geleverd aan de Amerikaanse overheid ingevolge verzoeken afgegeven vóór 1 december 1995 wordt geleverd met 'Beperkte rechten' zoals bedoeld in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNI 1987) of DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OKTOBER 1988), voor zover van toepassing.
'Software' in deze sectie wordt beschouwd als de Gelicentieerde Software zoals in deze overeenkomst gedefinieerd.
*****
Sommige gedeelten van de Gelicentieerde Software kunnen een aparte softwarelicentie-overeenkomst bevatten en als u akkoord gaat met de afzonderlijke softwarelicentie-overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van die overeenkomst voor het gebruik van de software.

Volg OKI Europe via sociale media

Facebook linkedin twitter youtube

©1995-2020 Oki Europe Ltd.