Problemen met het Apparaat

Memo

Indien u een probleem niet met de volgende oplossingen kunt oplossen, contacteer uw handelaar.

Symptoom

Reden

Oplossing

Referentie

Er wordt niets weergegeven op het scherm nadat de machine is ingeschakeld.

Het stroom snoer is uitgetrokken.

Doe de machine uit en sluit dan het stroom snoer dan stevig in.

-

De stroom is uit.

Controleer of er stroom wordt geleverd aan de aansluiting.

-

De machine begint niet te printen.

De stekker zit niet stevig in het stopcontact.

Steek de stekker stevig in het stopcontact.

-

De machine is uitgezet.

Zet de machine aan.

Apparaat inschakelen

Het led-lampje van de netschakelaar knippert snel, met tijdsintervals van ongeveer 0,3 seconden.

Er kan een storing optreden in de machine.

Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier.

-

Het LED-lampje van de schakelaar gaat branden, de (ENERGIE BESPARING)-knop ingeschakeld en er wordt niets weergegeven op het besturingspaneel.

Er wordt een screensaver weergegeven op het bedieningspaneel.

Raak het bedieningspaneel aan.

-

De uitvoerlade en de voorklep kunnen niet worden gesloten.

De transportband-eenheid en afbeeldingsdrums zijn niet correct geïnstalleerd.

Verwijder de vier afbeeldingsdrums en installeer de transportband-eenheid opnieuw. Als de blauwe sloten op de beide zijden van de transportband-eenheid niet vergrendeld zijn, kan de uitvoerlade en de voorklep niet worden gesloten.

De band vervangen

De machine begint niet te printen.

Er wordt een fout weergegeven.

Controleer de foutcode en volg dan de instructies op het scherm.

Fout Meldingenlijst

Een LAN-kabel of USB-kabel is ontkoppeld.

Sluit een LAN-kabel of USB-kabel goed aan.

Deze machine op een netwerk aansluiten

Er is mogelijk een probleem met een LAN-kabel of USB-kabel.

Gebruik een andere LAN- of USB-kabel.

-

Een LAN- of USB-kabel voldoet niet aan de norm.

  • Gebruik een USB 2.0-kabel.

  • Gebruik een Ethernet 10BASE-T/ 100BASE-TX-kabel.

-

Er is mogelijk een probleem met de afdrukfunctie.

Druk op [Apparaatinstellingen], selecteer [Rapporten] > [Configuratie] en druk de configuratielijst af om de afdrukprestatie te controleren.

Het controleren van de Informatie op de Machine

Er wordt een communicatieprotocol uitgeschakeld.

Druk op [Apparaatinstellingen], selecteer [Beheerdersinstelling] > [Netwerkmenu] > [Netwerksetup] > [Netwerkinstelling], en schakel dan het communicatieprotocol in dat u gebruikt.

-

Er wordt geen printerdriver geselecteerd.

Stel de printerdriver van de machine in als standaardprinter.

-

De output-poort van de printerdriver is verkeerd.

Selecteer de output poort voor het verbinden van de LAN kabel of USB kabel.

-

De glasplaat is bedekt met condens.

De machine kan in een vochtige plaats of op een plaats waar de temperatuur en vochtigheid sterk variëren worden gebruikt.

Gebruik machine bij een juiste temperatuur en bij juiste vochtigheidscondities.

Neem de glasplaat met een zachte, droge en schone doek af.

Als de binnenkant van de glasplaat met condens bedekt is, wacht een tijdje totdat de condens verdwijnt.

Installatievereisten

Er wordt niets weergegeven op het scherm.

Meer info De machine staat in slaapstand of diepe slaapstand.

Controleer of de (ENERGIEBESPARING)-knop knippert en start dan de machine door op de (POWER SAVE) knop.

Energieverbruik verminderen met de energiebesparingsfunctie

Er worden geen printgegevens verzonden.

Een LAN-kabel of USB-kabel is beschadigd.

Sluit een nieuwe kabel aan.

-

De time-outperiode die ingesteld is op de computer, is verstreken.

Stel een langere time-outperiode in.

-

Er is een abnormaal geluid.

De machine helt over.

Plaats de machine op een vlakke ondergrond.

-

Er zitten stukken papier of een onbekende voorwerpen in de machine.

Controleer binnenin de machine en verwijder dan mogelijke voorwerpen.

-

De uitvoerlade is geopend.

Sluit de uitvoerlade.

-

Er is een zoemend geluid.

De machine drukt op zwaar of licht papier af wanneer de temperatuur aan de binnenkant hoog is.

Dit is geen defect. U kunt doorgaan met afdrukken.

-

De machine begint niet meteen af te drukken

De machine warmt op ga uit Stroom Besparing, Slaap modus of Diepe Slaap modus.

U kunt de tijd periode zetten voor het binnengaan van Stroom Besparing modus, Slaap modus of Diepe Slaap modus door het volgen van de procedure beneden te verlengen.

Druk op [Device Settings (Apparaatinstelling.)] en selecteer vervolgens [Manage Unit (Beheer)] > [Power Save (Energiespaarstand)] > [Power Save Time (Tijd tot energiespaarstand)] > [Sleep Time (Slaaptijd)].

Energieverbruik verminderen met de energiebesparingsfunctie

De machine reinigt mogelijk de beelddrum.

Wacht een tijdje.

-

De machine regelt de temperatuur van de fusereenheid.

Wacht een tijdje.

-

De machine verwerkt gegevens van een andere interface.

Wacht totdat het afdrukken is voltooid.

-

Zelfs als de [Dichtheid]-instelling gewijzigd is, veranderen de afdrukresultaten niet.

De instellingen voor [RGB] worden gewijzigd.

De instelling [Dichtheid] is gekoppeld aan de [RGB]-instelling. Ze bewegen binnen een gepast bereik.

De dichtheid aanpassen (Dichtheid)

Het afdrukken stopt halverwege.

De temperatuur binnenin de machine stijgt omwille van het langdurig, voortdurend afdrukken, waardoor de temperatuur wordt aangepast.

Wacht een tijdje.

Wanneer de machine de geschikte temperatuur bereikt, start het afdrukken automatisch opnieuw.

-

De gespecificeerde instellingen zoals de tijd instelling is uitgeveegd.

De machine staat lange tijd uitgeschakeld, of zet de machine aan en uit elke keer dat u deze gebruikt.

De batterij kan zijn levensduur bereiken. Neem contact op met uw handelaar.

-

Er is onvoldoende vrije ruimte in het geheugen.

De afdrukgegevens zijn gecompliceerd.

Vereenvoudig de afdrukgegevens.

-

Niet alle pagina's worden afgedrukt.

De WSD-poort wordt gebruikt.

Wijzig de afdrukpoort naar de Standaard TCP/IP-poort.

-

Het afdrukken verloopt traag.

Het afdrukproces wordt ook verwerkt in de computer.

Gebruik een computer met een snellere processorsnelheid.

-

U hebt [ProQ / High Quality (ProQ / hoge kwaliteit)] of [Fine / Detail (1200x1200) (Fijn / detail (1200 x 1200))] op het tabblad [Print Job Options (Opties voor taakfdruk)] van het stuurprogramma van de printer.

Selecteer [Normal (600x600) (Normaal (600 x 600))] op het tabblad [Job Options (Taakopties)] van het stuurprogramma van de printer.

-

De print gegevens zijn ingewikkeld gemaakt.

Vereenvoudig de print gegevens.

-

De printerdriver wordt niet correct weergegeven.

De printerdriver werkt mogelijk niet correct.

Verwijder de printerdriver en installeer deze opnieuw.

Het Printerstuurprogramma (Windows) verwijderen.

Het Printerstuurprogramma (Mac OS X) verwijderen.

Software installeren

De machine gaat automatisch uit.

Als de machine gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt (de standaardtijd is 4 uur), dan wordt de machine automatisch uitgeschakeld. Deze functie heet Automatisch Uitschakelen.

Druk op [Apparaatinstellingen], selecteer [Beheerdersinstelling] > [Gebruikersinstallatie] > [Instelling stroom] > [Automatisch uitschakelen] en schakel dan de functie uit.

Energieverbruik verminderen met de energiebesparingsfunctie

De webpagina opent niet.

Het IP-adres is onjuist.

Controleer het IP-adres op de machine en voer dan de juiste waarde in.

Open de web-pagina van deze machine

De LAN-kabel is niet verbonden.

Zorg ervoor dat de LAN-kabel goed verbonden is.

Deze machine op een netwerk aansluiten