Παράλειψη λευκών σελίδων κατά τη σάρωση (Παράλειψη λευκής σελίδας)

Εάν στα έγγραφα περιλαμβάνονται κενές σελίδες, μπορείτε να παραλείψετε τις κενές σελίδες από τα αποτελέσματα σάρωσης.

Σημείωση

 • Οι κενές σελίδες ενδέχεται να μην ανιχνεύονται σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις.

  • Έγγραφα με ημίτονο

  • Έγγραφα με πολύ μικρή εκτυπωμένη περιοχή (π.χ. κενές σελίδες με αριθμούς σελίδας)

Υπόμνημα

Μπορείτε να αλλάξετε τα κριτήρια για τον καθορισμό κενών σελίδων από τις [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Scanner Setup (Διαμόρφωση σαρωτή)] > [Scanner Adjust (Ρύθμιση σαρωτή)] > [Blank Page Skip Level (Επίπεδο παράλειψης κενής σελίδας)].

Διαμόρφωση σαρωτή

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (ΣΑΡΩΣΗ).

 2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Προσδιορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Πατήστε [White Page Skip (Παράλειψη λευκής σελίδας)] στην καρτέλα [Advanced (Για προχωρημένους)] για να το ορίσετε σε [ON (Ενεργοποίηση)].

  Υπόμνημα

  Πατώντας το [Παράλειψη λευκής σελίδας] εναλλάσσει μεταξύ [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ] και [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ].

 5. Αλλάξτε τις άλλες ρυθμίσεις εάν χρειάζεται και μετά πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).