Άλλα προβλήματα (Φαξ)

Σύμπτωμα

Σημείο προς έλεγχο

Λύση

Αναφορά

Το ληφθέν φαξ δεν εκτυπώνεται στο κατάλληλο χαρτί.

Καθορίσατε οποιοδήποτε τύπο χαρτιού σε ένα δίσκο, εκτός από [Απλό] ή [Ανακυκλωμένο] στο [Τύπος Μέσου];

Καθορίστε [Απλό] ή [Ανακυκλωμένο] στο [Τύπος Μέσου] για τον τύπο χαρτιού στο δίσκο.

Ρύθμιση Μεθόδου Εκτύπωσης Όταν μια Ληφθείσα Εικόνα Υπερβαίνει το Μέγεθος Χαρτιού

Λαμβάνονται ανεπιθύμητα φαξ.

Μήπως το [Block Junk Fax (Μπλοκάρισμα ανεπιθύμητων φαξ)] έχει οριστεί σε [OFF (Απενεργοποίηση)];

Πιέστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Fax Setup (Διαμόρφωση φαξ)] > [Other Settings (Άλλες ρυθμίσεις)] > [Block Junk Fax (Αποκλεισμός ανεπιθύμητων φαξ)] > Ορίστε το [Setting (Ρύθμιση)] σε [Mode1 (Λειτουργία1)].

Εμπλοκή Άχρηστων Φαξ

Ανεπιτυχής επεξεργασία/διαγραφή ενός αριθμού φαξ στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Μήπως έχει ανατεθεί ο αριθμός φαξ σε μακροεντολή εργασίας;

Διαγράψτε τη μακροεντολή εργασίας.

ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μήπως έχει ανατεθεί ο αριθμός φαξ σε αυτόματη αποστολή;

Αλλάξτε τη ρύθμιση αυτόματης αποστολής ώστε να μην χρησιμοποιεί τον αριθμό φαξ.

Προώθηση Ληφθέντων Δεδομένων Εγγράφου σε Προορισμού E-mail ή σε Κοινόχρηστο Φάκελο (Αυτόματη Παράδοση)

Μήπως έχει ανατεθεί ο αριθμός φαξ σε κρατημένη αποστολή φαξ;

Ακυρώστε την κρατημένη αποστολή φαξ. Διαφορετικά περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Ακύρωση αποστολής φαξ