Ρύθμιση Μεθόδου Εκτύπωσης Όταν μια Ληφθείσα Εικόνα Υπερβαίνει το Μέγεθος Χαρτιού

Το προεξέχον από το καθορισμένο χαρτί μειώνεται ή απορρίπτεται ή εκτυπώνεται στο επόμενο φύλλο χαρτιού. Για παράδειγμα, αν η συσκευή λαμβάνει ένα φαξ που είναι μεγαλύτερα από A4 με καθορισμένο χαρτί Α4, το προεξέχον της εικόνας εκτυπώνεται στο επόμενο φύλλο χαρτιού.

Μπορείτε να αποφύγετε μια τέτοια κατάσταση καθορίζοντας ποσοστό σμίκρυνσης.

Το ποσοστό σμίκρυνσης καθορίζει το αν ή όχι η συσκευή μειώνει αυτόματα τη λαμβανόμενη εικόνα για το καθορισμένο μέγεθος χαρτιού. Το [Αυτόματο] μειώνει αυτόματα την εικόνα και [100%] εκτυπώνει την εικόνα χωρίς σμίκρυνση. Το [Ποσοστό Σμίκρυνσης Λήψης Rx.] έχει οριστεί σε [Αυτόματο] από εργοστασιακή προεπιλογή.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 5. Πατήστε [Άλλες Ρυθμίσεις].

 6. Πατήστε [Ποσοστό Σμίκρυνσης Λήψης Rx].

 7. Επιλέξτε ένα ποσοστό σμίκρυνσης

 8. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Η τιμή περιθωρίου καθορίζει αν πρέπει ή όχι να εκτυπωθεί μέρος της λαμβανόμενης εικόνας στην επόμενη σελίδα.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 5. Πατήστε [Άλλες Ρυθμίσεις].

 6. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Reduc. Margin (Μείω. περιθωρίου)].

 7. Εισάγετε μία τιμή ανάμεσα στο 0 και το 100 (mm) (0,0 έως 3,9 ίντσες) και μετά πατήστε το [OK (ΟΚ)].

 8. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Υπόμνημα

 • Αν το προεξέχον είναι μεγαλύτερο από το καθορισμένο περιθώριο σμίκρυνσης, το προεξέχον εκτυπώνεται στην επόμενη σελίδα.

 • Αν το προεξέχον είναι μικρότερο από το καθορισμένο περιθώριο σμίκρυνσης, η λαμβανόμενη εικόνα μικραίνει και εκτυπώνεται στην επόμενη σελίδα.

 • Αν το [Ποσοστό Σμίκρυνσης Λήψης Rx] έχει οριστεί σε [100%], και το εξέχον από το μέγεθος του χαρτιού είναι μικρότερο από την προκαθορισμένη τιμή περιθωρίου, το εξέχον απορρίπτεται.