Εναλλαγή δίσκων εξόδου

Εναλλάσσει προορισμούς εξόδου για ληφθέν φαξ.

Σημείωση

  • Ελέγξτε πως ο πίσω δίσκος εξόδου στην πίσω πλευρά της συσκευής είναι κλειστός.

  • Εάν ο πίσω δίσκος εξόδου είναι ανοιχτός, το χαρτί θα εξάγεται πάντα από τον πίσω δίσκο εξόδου.

Υπόμνημα

  • Εάν παραμένει χαρτί στον επάνω δίσκο εξόδου, η λυχνία LED αναβοσβήνει.

  • Για να μην αναβοσβήνει η λυχνία LED, από το [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] > [System Setup (Διαμόρφωση συστήματος)], ορίστε το [Paper in Output Tray Lamp (Λυχνία χαρτιού στο δίσκο εξόδου)] σε [Disable (Απενεργοποίηση)].

  1. Πατήστε [Ρυθμίσεις συσκευής] στον πίνακα αφής.

  2. Πατήστε [Διαμόρφωση χαρτιού].

  3. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Output Tray (Δίσκος εξόδου)].

  4. Πατήστε [Φαξ].

  5. Επιλέξτε δίσκο εξόδου.

  6. Πατήστε [Επιστροφή] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.