Κωδικοί σφαλμάτων φαξ

Εάν παρουσιάστηκαν προβλήματα στην επικοινωνία φαξ, εκτυπώστε το ημερολόγιο αποστολής/λήψης και ελέγξτε τους κωδικούς σφαλμάτων.

Ακολουθήστε τη λύση για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Υπόμνημα

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης του ημερολογίου αποστολής/λήψης και για να δείτε την αναφορά, ανατρέξτε στην παράγραφο "Στοιχεία στην αναφορά ημερολογίου αποστολής και λήψης".

Κωδικός σφάλματος

Περιγραφή

Λύση

01

Η επικοινωνία ακυρώθηκε από τον χρήστη μέσω της λειτουργίας ακύρωσης.

-

02

Η λήψη φαξ απέτυχε, επειδή η συσκευή της άλλης πλευράς δεν απάντησε.

Επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και ζητήστε τους να ελέγξουν εάν η συσκευή τους λειτουργεί κανονικά.

03

Η επικοινωνία ακυρώθηκε από τη λειτουργία τερματισμού από τον χρήστη.

-

11

Παρουσιάστηκε σφάλμα ανάγνωσης του εγγράφου.

Δοκιμάστε ξανά το φαξ.

14

Επειδή η χωρητικότητα μνήμης ήταν πλήρης, η λήψη δεν ήταν δυνατή.

Επιβεβαιώστε το ως ακολούθως και αυξήστε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη.

  • Επιδιορθώστε το πρόβλημα έλλειψης χαρτιού και εμπλοκής εγγράφου.

  • Διαγράψτε την περιττή εικόνα εξαναγκασμένης μνήμης λήψης.

  • Εκτυπώστε το έγγραφο εμπιστευτικής λήψης.

  • Διαγράψτε το έγγραφο που είναι αποθηκευμένο στο πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων.

19

Μια κράτηση αποστολής ακυρώθηκε από τη λειτουργία ακύρωσης από τον χρήστη.

-

21

Ανιχνεύτηκε μια ανωμαλία στην τηλεφωνική γραμμή.

Παρακαλούμε ζητήστε βοήθεια από την υποστήριξη πελατών.

22

Θα στελνόταν, αλλά η αποστολή δεν ήταν δυνατή από την άλλη πλευρά, γιατί δεν υπήρξε απάντηση.

Επιβεβαιώστε ως ακολούθως και στείλτε το ξανά.

Εάν δεν υπάρχει βελτίωση, ζητήστε βοήθεια από την υποστήριξη πελατών.

  • Επιβεβαιώστε εάν ο αριθμός φαξ είναι σωστός.

  • Επιβεβαιώστε εάν η ρύθμιση στην κατάταξη κλήσης (Τονικό/Παλμικό) ταιριάζει στην τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιείται.

  • Ενώ μια άλλη πλευρά επικοινωνεί, ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένη. Παρακαλούμε στείλτε το ξανά αφού περιμένετε λίγη ώρα.

23

Έγινε επανάκληση, αλλά η αποστολή ενός μηνύματος δεν ήταν δυνατή από την άλλη πλευρά, γιατί δεν υπήρξε απάντηση.

Επιβεβαιώστε ως ακολούθως και στείλτε το ξανά.

Εάν δεν υπάρχει βελτίωση, ζητήστε βοήθεια από την υποστήριξη πελατών.

  • Επιβεβαιώστε εάν ο αριθμός φαξ είναι σωστός.

  • Επιβεβαιώστε εάν η ρύθμιση στην κατάταξη κλήσης (Τονικό/Παλμικό) ταιριάζει στην τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιείται.

  • Ενώ μια άλλη πλευρά επικοινωνεί, ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένη. Παρακαλούμε στείλτε το ξανά αφού περιμένετε λίγη ώρα.

24

Ένα τηλεφωνικό καλώδιο συνδέθηκε στην υποδοχή ΤΗΛ κατά λάθος.

Παρακαλούμε συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο στην υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ.

25

Ένα τηλεφωνικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ.

Παρακαλούμε συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο στην υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ.

26

Επειδή δεν ανιχνεύτηκε τόνος κλήσης, το μήνυμα δεν μπόρεσε να σταλθεί.

Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση γραμμής PBX και παρακαλούμε στείλτε το ξανά.

Η γραμμή PBX έχει οριστεί σε [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)] από το [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Fax Setup (Διαμόρφωση φαξ)] > [Fax Setting (Ρύθμιση φαξ)] > [PBX Line (Γραμμή PBX)].

27

Έγινε επανάκληση, αλλά η άλλη πλευρά δεν επικοινωνούσε.

Περιμένετε λίγο και παρακαλούμε στείλτε ξανά μήνυμα.

Όταν δεν υπάρχει βελτίωση, απενεργοποιήστε την ανίχνευση τόνου κατειλημμένου και παρακαλούμε στείλτε το μήνυμα ξανά.

Η αλλαγή ρύθμισης της ανίχνευσης τόνου κατειλημμένου γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)] από το [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [User Install (Εγκατάσταση χρήστη)] > [Busy Tone Detection (Ανίχνευση τόνου κατειλημμένου)].

32

Ανεπιτυχής επικοινωνία σε super G3.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

35

Η εμπιστευτική λήψη απέτυχε, επειδή η υποδιεύθυνση που προσδιορίστηκε από την άλλη πλευρά δεν ταιριάζει.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε με την άλλη πλευρά, εάν η υποδιεύθυνση δεν είναι λανθασμένη στη λειτουργία αποστολής.

Το σφάλμα δεν οφείλεται σε αυτό το MFP.

36

Η λήψη φαξ απέτυχε, επειδή ο αριθμός των εγγράφων που λήφθηκαν με την εμπιστευτική λήψη έφτασε το ανώτατο όριο.

Μπορεί να λάβει την εμπιστευτική λήψη για έως 30 φαξ ανά 1 πλαίσιο φαξ.

Παρακαλούμε εκτυπώστε ένα έγγραφο εμπιστευτικής λήψης.

Το έγγραφο λήψης διαγράφεται μετά την αυτόματη εκτύπωση.

37

Επειδή η υποδιεύθυνση της άλλης πλευράς δεν συμφωνούσε με την αποστολή καταμέτρησης πίνακα ανακοινώσεων, η αποστολή ενός μηνύματος δεν ήταν δυνατή.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε στην άλλη πλευρά, εάν η υποδιεύθυνση δεν είναι λανθασμένη στη λειτουργία λήψης.

Το σφάλμα δεν οφείλεται σε αυτό το MFP.

38

Η καταμέτρηση πίνακα ανακοινώσεων θα μετέδιδε ένα μήνυμα, αλλά το ακύρωσε επειδή ήταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πλαισίου φαξ.

-

39

Θα γινόταν εμπιστευτική λήψη αλλά η επικοινωνία ακυρώθηκε επειδή ήταν κατά τη διάρκεια λειτουργίας πλαισίου.

-

40

Θα στελνόταν, αλλά η αποστολή δεν ήταν δυνατή από την άλλη πλευρά, γιατί δεν υπήρξε απάντηση.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

41

Η αποστολή ακυρώθηκε λόγω άρνησης της ποιότητας κλήσης.

Περιμένετε λίγο και παρακαλούμε στείλτε ξανά μήνυμα.

Εάν δεν υπάρχει βελτίωση, ζητήστε βοήθεια από την υποστήριξη πελατών ή την εταιρία τηλεπικοινωνιών.

43

Η λήψη ακυρώθηκε λόγω άρνησης της ποιότητας κλήσης.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

Εάν υπάρχει πρόβλημα με το ληφθέν φαξ, επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και ζητήστε να γίνει ξανά αποστολή.

45

Η επικοινωνία ακυρώθηκε, επειδή λήφθηκε το άκυρο σήμα από την άλλη πλευρά.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

46

Η επικοινωνία ακυρώθηκε, επειδή λήφθηκε το άκυρο σήμα από την άλλη πλευρά.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

47

Η επικοινωνία ακυρώθηκε, επειδή λήφθηκε το άκυρο σήμα από την άλλη πλευρά.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

48

Θα γινόταν αποστολή, αλλά η αποστολή ήταν αδύνατη, επειδή η άλλη πλευρά δεν μπόρεσε να λάβει.

Περιμένετε λίγο και παρακαλούμε στείλτε ξανά μήνυμα.

Εάν δεν υπάρχει βελτίωση, επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και ζητήστε την επιβεβαίωση κατάστασης του MFP της άλλης πλευράς.

49

Θα γινόταν λήψη, αλλά η λήψη ήταν αδύνατη, επειδή η αποστολή από την άλλη πλευρά διακόπηκε.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

Εάν υπάρχει πρόβλημα με το ληφθέν φαξ, επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και ζητήστε να γίνει ξανά αποστολή.

Η αποστολή ακυρώθηκε από τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας.

Ο αριθμός φαξ (ο δικός σας αριθμός) καταχωρήθηκε στη συσκευή της άλλης πλευράς και τα τελευταία τέσσερα ψηφία του αριθμού που προσδιορίσατε δεν ταιριάζουν.

Επιβεβαιώστε τη διεύθυνση και παρακαλούμε στείλτε το ξανά.

Εάν δεν υπάρχει βελτίωση, επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και ζητήστε την επιβεβαίωση κατάστασης του MFP, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης ταυτότητας.

Διαφορετικά απενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας και στείλτε ένα μήνυμα.

Η αλλαγή ρύθμισης της λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)] από το [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Fax Setup (Διαμόρφωση φαξ)] > [Security Function (Λειτουργία ασφαλείας)] > [ID Check Tx (Λήψη ελέγχου ταυτότητας)].

Η λήψη αποκλείστηκε λόγω αποτροπής της λειτουργίας άμεσης αλληλογραφίας.

Εάν υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία αποκλεισμού φαξ, ελέγξτε τη ρύθμιση αποκλεισμού ανεπιθύμητων φαξ.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και ζητήστε τους να ελέγξουν εάν η ταυτότητα της συσκευής σας έχει καταχωρηθεί σωστά στη συσκευή της άλλης πλευράς.

Θα γινόταν εμπιστευτική αποστολή, αλλά η αποστολή ήταν αδύνατη, επειδή η άλλη πλευρά δεν μπόρεσε να λάβει.

Επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και επιβεβαιώστε την κατάσταση σύνδεσης του εμπιστευτικού πλαισίου.

Θα γινόταν λήψη της καταμέτρησης πίνακα ανακοινώσεων, αλλά η άλλη πλευρά δεν έχει έγγραφο.

Επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και επιβεβαιώστε την κατάσταση σύνδεσης του πλαισίου πίνακα ανακοινώσεων.

51

Φαίνεται πως υπάρχει άρνηση της ποιότητας κλήσης.

Το φαξ δεν θα μπορεί να λάβει το μήνυμα σίγουρα.

Εάν υπάρχει πρόβλημα με το ληφθέν φαξ, επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και ζητήστε να γίνει ξανά αποστολή.

52

Η λήψη ακυρώθηκε, επειδή η κανονική λήψη δεν ήταν δυνατή.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

Εάν υπάρχει πρόβλημα με το ληφθέν φαξ, επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και ζητήστε να γίνει ξανά αποστολή.

60

Η αποστολή ακυρώθηκε, επειδή η κανονική αποστολή δεν ήταν δυνατή.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

Περιμένετε λίγο και παρακαλούμε στείλτε ξανά μήνυμα.

Εάν δεν υπάρχει βελτίωση, επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και ζητήστε την κατάσταση και την υπολειπόμενη ποσότητα επιβεβαίωσης μνήμης του MFP της άλλης πλευράς.

65

Η αποστολή ακυρώθηκε, επειδή η κανονική αποστολή δεν ήταν δυνατή.

Επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και ζητήστε την κατάσταση και την υπολειπόμενη ποσότητα επιβεβαίωσης μνήμης του MFP της άλλης πλευράς.

66

Φαίνεται πως υπάρχει άρνηση της ποιότητας κλήσης.

Το φαξ σίγουρα δεν μπορεί να αποστείλει το μήνυμα.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

Επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και παρακαλούμε επιβεβαιώστε το φαξ.

Εάν υπάρχει πρόβλημα, περιμένετε λίγο και στείλτε ξανά μήνυμα.

67

Η επικοινωνία ακυρώθηκε, επειδή λήφθηκε το άκυρο σήμα από την άλλη πλευρά.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

69

Η επικοινωνία ακυρώθηκε, επειδή λήφθηκε το άκυρο σήμα από την άλλη πλευρά.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

Φαίνεται πως υπάρχει άρνηση της ποιότητας κλήσης.

Το φαξ δεν θα μπορεί να λάβει το μήνυμα σίγουρα.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

Εάν υπάρχει πρόβλημα με το ληφθέν φαξ, επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και ζητήστε να γίνει ξανά αποστολή.

80

Ανιχνεύτηκε μια ανωμαλία του MFP.

Ζητήστε βοήθεια από την υποστήριξη πελατών.

82

Ανεπιτυχής επικοινωνία σε super G3.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

83

Ανεπιτυχής επικοινωνία σε super G3.

Η αλλαγή ρύθμισης του super G3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)]. (*)

84

Μία επικοινωνία πέρα των 60 λεπτών και ακυρωμένη επικοινωνία.

Για την αποστολή, μειώστε την ποιότητα της εικόνας ή χωρίστε τα έγγραφα σε διάφορα τμήματα και κάντε ξανά αποστολή.

Για τη λήψη, επικοινωνήστε με την άλλη πλευρά και ζητήστε τους να μειώσουν την ποιότητα της εικόνας ή να χωρίσουν τα έγγραφα σε διάφορα τμήματα και να τα στείλουν ξανά.

90

Ο προορισμός προθέματος περιλαμβάνει ένα σφάλμα.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τα περιεχόμενα του προθέματος.

*Η αλλαγή ρύθμισης του super 3 γίνεται [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)] από το [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [User Install (Εγκατάσταση χρήστη)] > [Super 3 (Super 3)].