Στοιχεία στην αναφορά ημερολογίου αποστολής και λήψης

Αυτή η ενότητα περιγράφει στοιχεία στην αναφορά ημερολογίου αποστολής και λήψης.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης της αναφοράς ημερολογίου αποστολής και λήψης, ανατρέξτε στην παράγραφο "Έλεγχος των πληροφοριών της συσκευής".

Για αυτόματη εκτύπωση της αναφοράς ημερολογίου αποστολής και λήψης, από το [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] στον πίνακα αφής, επιλέξτε [Fax Setup (Διαμόρφωση φαξ)] > [Fax Setting (Ρύθμιση φαξ)] > και ορίστε το [A/R Full Print (A/R πλήρης εκτύπωση)] στη θέση [ΟΝ (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)].

"Διαμόρφωση φαξ"

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Απομακρυσμένος σταθμός

Υποδεικνύει προορισμούς.

Μπορείτε να αλλάξετε το στιλ οθόνης του "Απομακρυσμένος σταθμός" στη ρύθμιση [Distant Station Priority (Προτεραιότητα απομακρυσμένου σταθμού)] του [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Fax Setup (Διαμόρφωση φαξ)] > [Other Settings (Άλλες ρυθμίσεις)].

Όταν έχει οριστεί [Type 1 (Τύπος 1)]

 • Για την αυτόματη αποστολή φαξ/λήψη ανίχνευσης Fcode

  Εμφανίζονται οι πληροφορίες συσκευής (αριθμός τηλεφώνου) που είναι καταχωρημένες στη συσκευή προορισμού.

  Αν οι πληροφορίες συσκευής (αριθμός τηλεφώνου) δεν είναι καταχωρημένες στη συσκευή προορισμού, εμφανίζονται οι πληροφορίες προορισμού ("Όνομα" του "Ταχεία κλήση" ή αριθμός τηλεφώνου) που προσδιορίστηκαν στη συσκευή.

 • Για τη μη αυτόματη αποστολή (κλήση χωρίς απαγκίστρωση)

  Εμφανίζονται οι πληροφορίες συσκευής (αριθμός τηλεφώνου) που είναι καταχωρημένες στη συσκευή προορισμού.

  Αν οι πληροφορίες συσκευής (αριθμός τηλεφώνου) δεν είναι καταχωρημένες στη συσκευή προορισμού, εμφανίζεται ο προσδιορισμένος προορισμός (αριθμός τηλεφώνου).

Όταν έχει οριστεί [Type 2 (Τύπος 2)]

 • Για την αυτόματη αποστολή φαξ/λήψη ανίχνευσης Fcode

  Εμφανίζονται οι πληροφορίες προορισμού ("Όνομα" του "Ταχεία κλήση" ή αριθμός τηλεφώνου) που προσδιορίστηκαν στη συσκευή.

 • Για τη μη αυτόματη αποστολή (κλήση χωρίς απαγκίστρωση)

  Προβάλλεται ο προσδιορισμένος προορισμός (αριθμός τηλεφώνου).

*Το στιλ οθόνης του "Απομακρυσμένος σταθμός" δεν μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση λήψης φαξ, μη αυτόματης αποστολής με τη χρήση του εξωτερικού τηλεφώνου, ή αποστολή ανίχνευσης Fcode.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες συσκευής (αριθμός τηλεφώνου) που είναι καταχωρημένες στη συσκευή προορισμού.

Αν οι πληροφορίες συσκευής (αριθμός τηλεφώνου) δεν είναι καταχωρημένες στη συσκευή προορισμού, αυτό το πεδίο είναι κενό.

2

Είδος

Υποδεικνύει το είδος φαξ.

 • Μη αυτόματη αποστολή: Αποστολή ενός φαξ μετά την ολοκλήρωσης μιας τηλεφωνικής κλήσης που έγινε από εξωτερικό τηλέφωνο.

 • Αποστολή σε ασφαλή θυρίδα: Αποστολή ενός φαξ στην εμπιστευτική θυρίδα της συσκευής προορισμού.

 • Αποστολή καταμέτρησης F-code: Αποστολή ενός εγγράφου που αποθηκεύτηκε στο πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων της συσκευής ως φαξ.

 • Αναμετάδοση: Αποστολή ενός φαξ σε πολλαπλούς προορισμούς ταυτόχρονα.

 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΑΞ: Αποστολή φαξ με το πρόγραμμα οδήγησης φαξ ενός υπολογιστή.

 • Προώθηση: Προώθηση ενός ληφθέντος φαξ σε μια άλλη συσκευή φαξ.

 • Μη αυτόματη λήψη: Λήψη ενός φαξ μετά από απάντηση από το εξωτερικό τηλέφωνο.

 • Λήψη καταμέτρησης F-code: Λήψη ενός εγγράφου που αποθηκεύτηκε στο πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων της συσκευής προορισμού ως φαξ.

 • Λήψη ασφαλούς θυρίδας: Λήψη ενός φαξ που στάλθηκε στην εμπιστευτική θυρίδα της συσκευής.

*Ένα κενό πεδίο υποδεικνύει επικοινωνία διαφορετική από αυτές τις κατηγορίες, όπως συνήθως αυτόματη αποστολή και λήψη.

3

Αποτέλεσμα

Υποδεικνύει αποτελέσματα επικοινωνίας φαξ.

 • #: Επικοινωνεί μέσω Super G3.

 • *: Επικοινωνεί μέσω G3 ECM.

 • Κανένα: Επικοινωνεί μέσω G3 μη ECM.

4

Κωδικός σφάλματος

Υποδεικνύει τον κωδικό σφάλματος όταν παρουσιάζεται ένα σφάλμα επικοινωνίας.

 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τον κωδικό σφάλματος, ανατρέξτε στην παράγραφο "Κωδικοί σφαλμάτων φαξ".

 • Ένα κενό πεδίο υποδεικνύει πως η επικοινωνία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.