Αποστολή Φαξ σε Εμπιστευτική Θυρίδα Προορισμού (Μετάδοση Fcode)

Μπορείτε να εκτελέσετε εμπιστευτική αποστολή Fcode με την εισαγωγή της υποδιεύθυνσης και του κωδικού που έχουν καταχωρηθεί σε μία εμπιστευτική θυρίδα Fcode της συσκευής προορισμού. Ελέγξτε την υποδιεύθυνση προορισμού και τον κωδικό πριν από την αποστολή.

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [ΦΑΞ].

 4. Πατήστε [Λειτ/γία επικοινωνίας] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

 5. Πατήστε [Αποστολή Fcode].

 6. Εισάγετε την υπο-διεύθυνση της θυρίδας που είναι καταχωρημένη στη συσκευή παραλήπτη.

  Η υπο-διεύθυνση είναι έως 20 χαρακτήρες σε μήκος.

 7. Πατήστε [OK].

 8. Εισάγετε τον κωδικό που έχει καταχωρηθεί στη συσκευή προορισμού, αν απαιτείται.

  Υπόμνημα

  Αν δεν απαιτείται κωδικός, πατήστε [ΟΚ (ΟΚ)] αμέσως και μεταβείτε στο βήμα 10.

 9. Πατήστε [OK (OK)].

 10. Πατήστε [Πίσω].

 11. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).