Προσδιορισμός προορισμού (Τηλεφωνικός κατάλογος)

Μπορείτε να επιλέξετε έναν προορισμό από τους αριθμούς που έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο ταχείας κλήσης και τον κατάλογο ομάδας. Πρέπει να καταχωρήσετε αριθμούς εκ των προτέρων.

Αριθμοί φαξ

Υπόμνημα

  • Προσδιορίστε έναν προορισμό στο βήμα 4 στο "Αποστολή φαξ (Διαδικασία)".

  • Μπορείτε να εισάγετε έως 1000 προορισμούς στον κατάλογο ταχείας κλήσης.

  • Μπορείτε να εισάγετε έως 32 ομάδες.

  1. Πατήστε το πλήκτρο [Ταχεία Κλήση] ή [Λίστα Ομάδας] στην καρτέλα [Φαξ] ή [Βασικό].

  2. Πατήστε έναν προορισμό ή ομάδα.

    Το σήμα ελέγχου στην αριστερή πλευρά του προορισμού ή της ομάδας ανάβει. Μπορείτε να επιλέξετε πολλούς προορισμούς.

  3. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή όλων των προορισμών, πατήστε [ΟΚ].