Ongelmat koneessa

Muistio

  • Tarkista seuraavat selitykset, älypuhelimen sovellus ja ”FAQ” verkkosivustolla.

  • Jollet pysty ratkaisemaan ongelmia seuraavien ratkaisujen avulla, ota yhteys jälleenmyyjään.

Ongelma

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

Näyttöpaneelilla ei näy mitään, kun kone on kytketty päälle

Virtajohto on irti.

Sammuta kone ja aseta sitten virtajohto tukevasti pistorasiaan.

-

Sähköt on poikki.

Tarkista, että pistorasiaan tulee sähköä.

-

Laite ei toimi.

Virtajohto ei ole kunnolla paikoillaan.

Aseta virtajohto tukevasti pistorasiaan.

-

Laite on poissa päältä.

Kytke kone päälle.

Laitteen kytkeminen päälle

Automaattinen virrankatkaisutoiminto kytkee virran pois päältä.

Kytke laite päälle tai poista automaattinen virrankatkaisutoiminto pois käytöstä.

Automaattinen laitteen kytkeminen pois päältä (Virran automaattinen katkaisu)

Tulostin lakkasi toimimasta.

Paina ja pidä painettuna tulostimen kytkintä yli 5 sekunnin ajan pakottaaksesi tulostimen pysäytyksen.

-

Virtakytkimen LED-valo vilkkuu noin 0,3 sekunnin välein.

Koneessa saatta ilmetä virhetoiminto.

Irrota virtajohto välittömäst ja ota yhteys jälleenmyyjääsi.

-

Tulostuslokerikkoa ja etukantta ei voida sulkea.

Hihnayksiköitä ja kuvarumpuja ei ole asennettu oikein.

Poista 4 kuvarumpua ja asenna hihnayksikkö uudelleen. Jos siniset lukot hihnayksikön molemmilla puolilla eivät ole lukittuja, tulostuslokerikkoa ja etukantta ei voida sulkea.

Siirtohihnayksikön vaihtaminen

Laite ei aloita tulostusta.

Virheilmoitus ilmestyy näkyville

Tarkista virheilmoitus ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.

Virheilmoitukset

LAN- tai USB-kaapeli on irti.

Liitä LAN- tai USB-kaapeli tiukasti.

Tietokoneeseen liittäminen

LAN- tai USB-kaapelissa saattaa olla vikaa.

Käytä toista LAN- tai USB-kaapelia.

-

On mahdollista, että LAN- tai USB-kaapeli ei ole standardin mukainen.

  • Käytä USB-johtoa, joka on yhteensopiva tämän tulostimen kanssa.

  • Käytä Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX-kaapelia.

-

Tulostustoiminnossa saattaa olla vikaa.

Paina vierityspainiketta ja valitse sitten [Tulostustiedot] > [Asetukset], ja tulosta asetusluettelo tarkastaaksesi tulostuksen toimivuuden.

Testitulostaminen tulostimelta

Viestintäyhteys on pois käytöstä.

Paina vierityspainiketta useita kertoja, valitse [Admin Setup (Pääkäyttäjäasetukset)] > [Network Menu (Verkkovalikko)], ja ota käyttöön käyttämäsi tiedonsiirtoprotokolla.

-

Tulostinajuria ei ole valittu.

Aseta laitteen tulostinajuri oletustulostimeksi.

-

Tulostinajurin ulostuloportti on väärä.

Määritä ulostuloportti LAN- tai USB-kaapelin liittämistä varten.

-

Näytöllä ei näy mitään.

Laite on lepotilassa.

Tarkista «POWER SAVE (VIRRANSÄÄSTÖ)» -painike vilkkuu ja käynnistä sitten laite painamalla «POWER SAVE(VIRRANSÄÄSTÖ)» -painiketta.

Virransäästötoiminto

Tulostustietoja ei lähetetä.

LAN- tai USB-kaapeli on vahingoittunut.

Yhdistä uusi kaapeli.

-

Tietokoneen istunto on vanhentunut.

Aseta pidempi istuntoaika.

-

Kuuluu epänormaali ääni.

Laite on kallellaan.

Aseta laite tasaiselle pinnalle.

-

Tulostimen sisällä on joko jätepaperia tai vieraita esineitä.

Tarkasta tulostimen sisäpuoli ja poista mahdolliset esineet.

-

Tulostelokero on avattu.

Sulje tulostuslokero.

-

Kuuluu suriseva ääni.

Kone tulostaa raskaalle tai kevyelle paperille sisälämpötilan ollessa korkea.

Tämä ei ole vika. Voit jatkaa toimintoa.

-

Kone ei ala tulostaa välittömästi.

Laite lämpenee virransäästötilasta tai lepotilasta poistumisessa.

Voit asettaa pidennetyn aikajakson virransäästötilaan, lepotilaan menemiseksi alla olevaa menetelmää noudattaen.

Paina vierityspainiketta ja valitse [Menus (Valikot)] > [System Adjust (Järjestelmän asetukset)] ja muuta sitten [Power Save Time (Virransäästöaika)] tai [Sleep Time (Lepoaika)].

Virransäästötoiminto

Kuvarummun puhdistus voi olla kesken.

Odota hetkinen.

-

Laite säätää kuumennusyksikön lämpötilaa.

Odota hetkinen.

-

Kone käsittelee tietoja toisesta liitännästä.

Odota, kunnes tulostus on valmis.

-

Vaikka [Tummuus]-asetusta muutetaan, tulostustulokset eivät muutu.

Asetukset [Color Density (Värin tiheys)] -tilaa varten ovat muutettuja.

[Density (Tiheys)] asetus toimii yhdessä [Color Density (Värin tiheys)] asetuksen kanssa. Ne siirtyvät asianmukaisella alueella.

Väritasapainon säätäminen (tiheys)

Tulostus pysähtyy kesken tulostamisen.

Lämpötila koneen sisässä nousee pitkään jatkuneen tulostuksen vuoksi, minkä takia lämpötilaa säädetään.

Odota hetkinen.

Kun kone on jäähtynyt, tulostus alkaa uudestaan automaattisesti.

-

Vapaata muistitilaa ei ole tarpeeksi.

Muisti täynnä -virhe on tapahtunut. Tiedot ovat liian suuria tulostettaviksi.

Vähennä resoluutiota tulostimen ajurissa.

-

Kaikkia sivuja ei tulosteta.

WSD-portti on käystössä.

Vaihda tulostinportin tilalle tavallinen TCP/IP-porttti.

-

Tulostus, hae tulostin tai asetukset eivät ole mahdollisia lepotilassa.

NBT/WINS -protokolla ei toimi lepotilassa.

Paina vierityspainiketta, valitse [Admin Setup (Admin-asetukset)] > [USB Setup (USB asetus)] > [Connected Host (Liitetty isäntä)], ja valitse sitten [Specific (Erityinen)].

-

Sähköpostihälytykset eivät voi tulla ilmoitetuiksi ajoittaisesti lepotilassa.

Ajoittainen ilmoitus sähköpostihälytysten osalta on tukahdutettu lepotilassa.

Paina vierityspainiketta, valitse [Admin Setup (Admin-asetukset)] > [USB Setup (USB asetus)] > [Connected Host (Liitetty isäntä)], ja valitse sitten [Specific (Erityinen)].

-

Koska ajan ja päivämäärän asetukset ovat asetettuja hankittavaksi palvelimelta, ajan ja päivämäärän asetukset toisinaan vaihtelevat.

Päivitä aikatoiminto -asetus SNTP-palvelinta varten on tukahdutettu lepotilassa.

Paina vierityspainiketta, valitse [Admin Setup (Admin-asetukset)] > [USB Setup (USB asetus)] > [Connected Host (Liitetty isäntä)], ja valitse sitten [Specific (Erityinen)].

-

Tulostus on hidas.

Tulostustyötä käsitellään myös tietokoneessa.

Käytä tietokonetta, jolla on suurempi tietojenkäsittelynopeus.

-

Olet valinnut [ProQ / High Quality (ProQ / Korkea laatu)] tai [Fine / Detail (1200x1200) (Hieno / Yksityiskohtainen (1200x1200))] tulostinajurin [Print Job Options (Tulostustyön asetukset)] -välilehdellä.

Valitse [Normal (600x600) (Normaali (600x600))] tulostinajurin [Job Options (Työn asetukset)] -välilehdellä.

-

Tulostustiedot ovat monimutkaiset.

Yksinkertaista tulostusdataa.

-

Paperi on kapea (kapeampi kuin 216 mm).

Paina vierityspainiketta valitaksesi [Menus (Valikot)] > [Print Adjust (Tulostuksen säätö)] > [Narrow Paper Speed (Kapean paperin nopeus)] ja vaihda sitten asetustilaa.

-

Kun kosteudenvalvonta on asetettu tiloiksi Mode1 tai Mode2, saattaa viedä aikaa ensimmäisen sivun tulostuksen päätökseen viemiseksi.

Paina vierityspainiketta valitaksesi [Menus (Valikot)] > [Print Adjust (Tulostuksen säätö)] > [Moisture Control (Kosteuden hallinta)] ja vaihda sitten tilaan [Off (Pois)].

-

Tulostinajuria ei näytetä oikein.

Tulostinajuri ei välttämättä toimi oikein.

Poista tulostinajuri ja asenna se uudelleen.

Tulostinajurin poistaminen

Ohjelmiston asentaminen

Laite sammuu itsestään.

Jos kone on käyttämättä tietyn pituisen ajan (tehdasasetuksena 4 tuntia), se sammuttaa virran automaattisesti. Toimintoa kutsutaan automaattiseksi virransammutukseksi.

Paina vierityspainiketta valitaksesi [Admin Setup (Pääkäyttäjäasetukset)] > [Power Setup (Virta-asetus)] > [Auto Power Off (Automaattinen virransammutus)] ja ota toiminto pois käytöstä.

Virransäästötoiminto

Verkkosivu ei ole auki.

IP-osoite on väärä.

Tarkista laitteen IP-osoite, ja anna sitten oikea arvo.

Avaa tämän koneen verkkosivu

LAN-kaapeli on irrotettu.

Varmista, että LAN-kaapeli on turvallisesti liitetty.

Tietokoneeseen liittäminen

Paperi on kiertynyt.

Paperi on kevyttä.

Paina vierityspainiketta , valitse [Menus (Valikot)] > [Print Adjust (Tulostuksen säätö)] > [High Humid Mode (Korkea kostea tila)] ja vaihda sitten asetustila.

-

Paperin reuna on kostea.

Paperi on kostea.

Paina vierityspainiketta , valitse [Menus (Valikot)] > [Print Adjust (Tulostuksen säätö)] > [Moisture Control (Kosteuden hallinta)] ja vaihda sitten asetustila.

-

"Huom: Ei-alkuper. kulutusosa havaittu. Tarkista käyttöoppaasta "Vianmääritys"" näyttöruudulla.

Ei-alkuperäisiä kulutustarvikkeita / huolto-osia on asennettuna

Tyhjennä virhe virheilmoitusluettelon virhekoodin 709 kuvauksen mukaisesti.

Virheilmoitukset