Καθορισμός Λόγου Συμπίεσης ενός Αρχείου

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Καθορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Πατήστε [Compression Rate (Ρυθμός συμπίεσης)] στην καρτέλα [Image Settings (Ρυθμίσεις εικόνας)].

 5. Επιλέξτε έναν ρυθμό συμπίεσης.

 6. Επιλέξτε έναν λόγο συμπίεσης.

 7. Επιλέξτε έναν τύπο χρώματος.

 8. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).