Προβλήματα AirPrint

Σημείωση

  • Η συσκευή μπορεί να πάρει μερικά λεπτά για να συνδεθεί σε ένα δίκτυο μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο πριν την εκτύπωση.

  • Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X ή iOS, κάντε αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση πριν από τη χρήση.

Σύμπτωμα

Σημείο προς έλεγχο

Λύση

Αναφορά

Εμφανίζεται το μήνυμα “Δεν Βρέθηκαν Εκτυπωτές AirPrint” σε μια συσκευή iOS

Είναι η συσκευή ενεργοποιημένη;

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε τη και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη και έπειτα ελέγξτε εάν το πρόβλημα έχει λυθεί.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

Είναι η συσκευή συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή iOS;

Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η συσκευή στην οθόνη εκτύπωσης της συσκευής iOS.

Εάν δεν εμφανίζεται η συσκευή, ελέγξτε τη διεύθυνση IP.

Εύκολη διαμόρφωση

Ο εκτυπωτής που συνδέθηκε μέσω USB δεν βρέθηκε.

Έχει οριστεί η ρύθμιση USB σε "IPP";

Πατήστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] > [Local Interface (Τοπική διασύνδεση)] > [USB Menu (Μενού USB)] > [USB Assignment (Ανάθεση USB)] > Επιλέξτε [IPP (IPP)].

-

Αδυναμία εκτύπωσης.

Είναι η συσκευή ενεργοποιημένη;

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε τη και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη και έπειτα ελέγξτε εάν το πρόβλημα έχει λυθεί.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

Είναι η συσκευή συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή iOS;

Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η συσκευή στην οθόνη εκτύπωσης της συσκευής iOS.

Εάν δεν εμφανίζεται η συσκευή, ελέγξτε τη διεύθυνση IP.

Εύκολη διαμόρφωση

Είναι εγκατεστημένη η τελευταία έκδοση υλικολογισμικού;

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού αυτής της συσκευής και της συσκευής iOS.

Εάν η έκδοση του υλικολογισμικού δεν είναι η τελευταία, ενημερώστε στην κατάλληλη έκδοση από την ιστοσελίδα μας ή την ιστοσελίδα της Apple.

-

Υπάρχει χαρτί στον δίσκο;

Ελέγξτε το μήνυμα που σας ενημερώνει ότι το χαρτί τελειώνει.

Κατάλογος μηνυμάτων σφάλματος

Εάν το κουμπί ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στον πίνακα χειριστή ανάβει ή αναβοσβήνει

Υπάρχει γραφίτης στην κασέτα γραφίτη;

Ελέγξτε το μήνυμα που σας ενημερώνει ότι ο γραφίτης τελειώνει.

Κατάλογος μηνυμάτων σφάλματος

Εάν το κουμπί ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στον πίνακα χειριστή ανάβει ή αναβοσβήνει

Έχει οριστεί το AirPrint σε [Ενεργοποιημένο];

Πατήστε το [Ρυθμίσεις Συσκευής], και ελέγξτε την κατάσταση του [AirPrint]. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη [Απενεργοποιημένο], το AirPrint δεν είναι διαθέσιμο.

-

Εμφανίζεται ένα σφάλμα;

Ελέγξτε το μήνυμα σφάλματος ή το κουμπί (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).

Κατάλογος μηνυμάτων σφάλματος

Εάν το κουμπί ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στον πίνακα χειριστή ανάβει ή αναβοσβήνει