Εάν το κουμπί ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στον πίνακα χειριστή ανάβει ή αναβοσβήνει

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση αυτής της συσκευής χρησιμοποιώντας το κουμπί (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).

Αν συμβεί κάποια πρόβλημα στη συσκευή, το κουμπί (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ανάβει ή αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), και ελέγξτε την κατάσταση προβλήματος.

  1. Πατήστε το κουμπί (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).

  2. Πατήστε [Κατάσταση Συστήματος].

  3. Επιλέξτε ένα στοιχείο.

    Εάν εμφανίζεται το μήνυμα [Communication error (Σφάλμα επικοινωνίας)], παρουσιάστηκαν προβλήματα στη επικοινωνία φαξ. Ανατρέξτε στην παράγροφο "Κωδικοί σφαλμάτων φαξ" για την επίλυση.

Μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής των αναλωσίμων, τις πληροφορίες μετρητή, και τη λίστα εργασιών από το κουμπί (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).

  1. Πατήστε το κουμπί (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).

  2. Πατήστε [Πληροφορίες Συσκευής].

  3. Επιλέξτε ένα στοιχείο.

  4. Πιέστε [Back (Πίσω)].