Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

Σχετικά με την παροχή ρεύματος

Η παροχή ρεύματος πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες:

Εναλλασσόμενο Ρεύμα

110 έως 127VAC (Εύρος από 99 έως 140VAC)

220 έως 240VAC (Εύρος από 198 έως 264VAC)

Συχνότητα

50/60 Hz ± 2%

Σημείωση

 • Αν η παροχή ρεύματος δεν είναι σταθερή, χρησιμοποιήστε ρυθμιστή τάσης.

 • Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος της συσκευής είναι 1400 W. Ελέγξτε πως η τροφοδοσία ρεύματος είναι επαρκής.

 • Η λειτουργία που χρησιμοποιεί UPS (αδιάλειπτη παροχή ενέργειας) ή μετατροπέα δεν είναι εγγυημένη. Μην χρησιμοποιείτε μία αδιάλειπτη παροχή ενέργειας (UPS) ή μετατροπέα.

Ίσως προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

 • Βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο γείωσης.
 • Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το καλώδιο γείωσης στον σταθερό ακροδέκτη γείωσης.
  Αν αυτή η συσκευή δεν μπορεί να γειωθεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε περιοχή σωλήνα νερού, σωλήνα αερίου ή τηλεφωνική γραμμή, ή σε αλεξικέραυνο.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο γείωσης πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο γείωσης.
 • Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας κρατώντας το.
 • Συνδέστε με ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
 • Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας με υγρά χέρια.
 • Εγκαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μέρος που οι χρήστες δεν μπορούν να πατήσουν και μην τοποθετήσετε αντικείμενα πάνω του.
 • Μην μπλέκετε ή δένετε το καλώδιο.
 • Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
 • Μην υπερφορτώνετε την πρίζα.
 • Μην συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας αυτής της συσκευής και άλλα ηλεκτρικά προϊόντα στην ίδια πρίζα. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι συνδεδεμένο στην ίδια πρίζα με άλλα ηλεκτρικά προϊόντα, ειδικά ένα κλιματιστικό μηχάνημα, φωτοτυπικό μηχάνημα ή καταστροφέα εγγράφων, αυτή η συσκευή ίσως δε λειτουργήσει σωστά εξαιτίας ηλεκτρικού θορύβου. Αν χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής στην ίδια πρίζα με άλλα προϊόντα, χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο θορύβου που είναι διαθέσιμο στο εμπόριο ή έναν μετασχηματιστή περικοπής θορύβου.
 • Χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή και συνδέστε το απευθείας στην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε τα καλώδια τροφοδοσίας από άλλα προϊόντα με τη συσκευή.
 • Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιείστε ένα καλώδιο της τάξης των 15Α ή υψηλότερο.
 • Χρήση ενός καλωδίου επέκτασης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής εξαιτίας πτώσης της τάσης.
 • Μην απενεργοποιείτε ή βγάζετε από την πρίζα τη συσκευή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
 • Αν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω διακοπών, ταξιδιών ή για άλλους λόγους, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 • Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν σε άλλα προϊόντα.