Σάρωση Πολλαπλών Εγγράφων Συνεχώς στην Επιφάνεια Σάρωσης (Συνεχής Σάρωση (Γυαλί))

Σημείωση

 • Για συνεχή σάρωση, οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις εικόνας, όπως η ανάλυση, η πυκνότητα και το μέγεθος σάρωσης, δεν μπορούν να αλλάξουν.

 • Εάν χρησιμοποιούνται έγγραφα διαφορετικών μεγεθών, τμήμα των εγγράφων ενδέχεται να λείπει όταν αποστέλλονται. (Παράδειγμα: Εάν πρώτα έχει τοποθετηθεί ένα έγγραφο A4 Portrait και ένα έγγραφο A3 έχει οριστεί για συνεχή σάρωση, ένα τμήμα του εγγράφου A3 λείπει, γιατί η συσκευή σαρώνει το κεντρικό τμήμα του εγγράφου A3 (με το ίδιο εύρος όπως το A4 Portrait).)

 • Εάν το μέγεθος σάρωσης έχει οριστεί σε [Auto (Αυτόματο)], η συσκευή καθορίζει το μέγεθος εγγράφου κάθε φορά που ξεκινάει τη σάρωση.

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο πάνω στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

 3. Πατήστε [ΦΑΞ].

 4. Πατήστε [Continuous Scan(Glass) (Συνεχής Σάρωση(Γυαλί))] στην καρτέλα [Advanced (Για Προχωρημένους)] και ορίστε το σε [ON (Ενεργοποίηση)].

  Υπόμνημα

  Πατώντας [Συνεχής Σάρωση(Γυαλί)] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON] και [OFF].

 5. Επιλέξτε την καρτέλα [Φαξ].

 6. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ) για να ξεκινήσει η σάρωση του πρώτου εγγράφου.

 7. Όταν εμφανίζεται το [Παρακαλώ τοποθετήστε το επόμενο έγγραφο], τοποθετήστε το επόμενο έγγραφο.

 8. Πατήστε [Εκκίνηση Σάρωσης].

 9. Επαναλάβετε τα βήματα 8 και 9 για κάθε μετάδοση εγγράφου φαξ, εάν είναι απαραίτητο.

 10. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση όλων των συνόλων των εγγράφων, πατήστε το πλήκτρο [Ολοκλήρωση Σάρωσης].