Αντιγραφή

  1. Πατήστε το κουμπί [Copy (Αντιγραφή)] ή το κουμπί (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ) στον πίνακα χειριστή.

    Η οθόνη αφής του πίνακα μεταβαίνει στην αρχική οθόνη αντιγραφής.

  2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  3. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

Υπόμνημα

Μπορείτε να κωδωνίσετε έναν τόνο όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή.

Ρυθμίζοντας την Ένταση