USB-tilkoblingsproblemer

  • Felles for Windows og Mac OS X

Årsak

Løsning

Referanse

Det brukes en USB-kabel som ikke støttes.

Bruk en USB 2.0-kabel.

-

Det brukes et USB-knutepunkt.

Koble maskinen direkte til datamaskinen.

Tilkobling med en USB-enhet

Skriverdriveren er ikke installert på riktig måte.

Reinstaller skriverdriveren på riktig måte.

Installere en driver, og programvaren på en datamaskin

  • For Windows

Årsak

Løsning

Referanse

[USB Assignment (USB-enhet)] er satt til [IPP (IPP)].

Trykk [Device Settings (Enhetsinnst.)], og velg deretter [Admin Setup (Admin oppsett)] > [Local Interface (Lokalt grensesnitt)] > [USB Menu (USB-meny)] > [USB Assignment (USB-tildeling)] > [Legacy (Legat)].

Behandling

Maskinen har ikke nettforbindelse.

Høyreklikk på OKI MC873-ikonet i mappen [Devices and Printers (Enheter og skrivere)], og velg deretter [See print jobs (Se utskriftsjobber)] (hvis ikonene er gruppert, velger du [See print jobs (Se utskriftsjobber) > [OKI MC873 * (OKI MC873 *)]).* indikerer drivertype. (Eksempel: PCL6/PS/XPS/FAKS)). I dialogboksen, velg [Printer (Skriver)]-menyen og fjern deretter avkryssingen fra [Use Printer Offline (Bruk skriveren offline)].

-

En bryter, en buffer, en skjøtekabel eller et USB-knutepunkt er i bruk.

Koble maskinen direkte til datamaskinen.

Tilkobling med en USB-enhet

En annen skriverdriver som fungerer når den er tilkoblet via USB-grensesnittet, er installert.

Fjern de andre skriverdriverne fra datamaskinen.

-