Location: Home > About OKI > Corporate Information > Management Corporate Data


Corporate Information

Management Corporate Data

As of August 28, 2015

Directors

 • *1 Outside Director
 • *2 Outside Company Auditor

Representative Director

 • Hideichi Kawasaki
 • Naoki Sato

Director

 • Takao Hiramoto
 • Toshinao Takeuchi
 • Shinya Kamagami
 • Toshiya Hatakeyama
 • Takuma Ishiyama*1
 • Minoru Morio*1

Standing Company Auditor

 • Hisao Suzuki
 • Tsutomu Tai

Company Auditor

 • Kuninori Hamaguchi *2
 • Kaoru Yoshida *2

Executive Officers

President

 • Hideichi Kawasaki

Senior Executive Vice President

 • Naoki Sato

Executive Vice President

 • Takao Hiramoto

Senior Vice President

 • Toshinao Takeuchi
 • Shinya Kamagami
 • Toshiya Hatakeyama
 • Kenichi Tamura
 • Masayuki Hoshi

Executive Officer

 • Yoshiyuki Nakano
 • Seiji Mouri
 • Toru Hatano
 • Tetsuya Izaki
 • Masaaki Hashimoto
 • Hiroshi Endo
 • Kiyoshi Yokota
 • Katsuhiko Koseki
 • Masashi Tsuboi
 • Yuichiro Katagiri

Top of this page