Σάρωση από το ActKey

Υπόμνημα

 1. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 2. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα]> [Okidata]> [ActKey]> [ActKey].

  Εάν προβάλλεται η οθόνη επιλογής σαρωτή, επιλέξτε [ΟΚΙ γενικό Twain USB] για σύνδεση USB ή [ΟΚΙ γενικό Twain ****** (όπου * είναι τα τελευταία έξι ψηφία της διεύθυνσης MAC)] για σύνδεση δικτύου και μετά κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 3. Κάνετε κλικ σε ένα κουμπί σάρωσης.

  Η σάρωση αρχίζει.

  Η σαρωμένη εικόνα ανοίγει με την επιλεγμένη εφαρμογή, αποθηκεύεται σε έναν φάκελο, ή στέλνεται με τον Η/Υ-ΦΑΞ σύμφωνα με το κουμπί σάρωσης που κάνετε κλικ.

Υπόμνημα

 • Εάν επιλέξετε [Application1 (Εφαρμογή1)], ή [Application2 (Εφαρμογή2)] ξεκινά η εφαρμογή που προσδιορίζεται από το ActKey ή προεπιλεγμένο πρόγραμμα στα Windows, η οποία σχετίζεται με τον τύπο αρχείου, και το σαρωμένο έγγραφο εμφανίζεται στην εφαρμογή.

 • Εάν επιλέξετε [Folder (Φάκελος)], το σαρωμένο έγγραφο αποθηκεύεται στον προσδιορισμένο φάκελο.

 • Εάν επιλέξετε [PC-Fax (Υπολογιστής-Φαξ)], ξεκινά η εφαρμογή αποστολής φαξ και το σαρωμένο έγγραφο αποστέλλεται στην εφαρμογή. Αποστολή φαξ με το λογισμικό αποστολής φαξ στον υπολογιστή σας.