Προσδιορισμός προορισμού (Ιστορικό αποστολών)

Μπορείτε να επιλέξετε έναν προορισμό από το ιστορικό αποστολής.

Σημείωση

Το ιστορικό αποστολής εμφανίζει μόνο απεσταλμένα φαξ των οποίων οι προορισμοί εισήχθησαν απευθείας.

Υπόμνημα

Προσδιορίστε έναν προορισμό στο βήμα 5 στο "Αποστολή διαδικτυακού φαξ (Διαδικασία)".

  1. Πατήστε [Ιστορικό Αποστολής Tx] στην καρτέλα [Διαδικτυακό Φαξ] ή [Βασικό].

  2. Αλλάξτε τον προορισμό, και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

    Μπορείτε να επιλέξετε πολλά στοιχεία.