Προσδιορισμός προορισμού (Βιβλίο διευθύνσεων/Κατάλογος ομάδας)

Μπορείτε να επιλέξετε έναν προορισμό από το βιβλίο διευθύνσεων ή τον κατάλογο ομάδων. Πρέπει να καταχωρήσετε προορισμούς στο βιβλίο διευθύνσεων ή στον κατάλογο ομάδων εκ των προτέρων.

Διεύθυνση e-mail

Σημείωση

Αν καθορίσετε έναν προορισμό απάντησης για ένα Διαδικτυακό Φαξ, δεν μπορείτε να καθορίσετε μία ομάδα.

Υπόμνημα

  1. Πατήστε [Βιβλίο Διευθύνσεων] ή [Λίστα Ομάδας] στην καρτέλα [Διαδικτυακό Φαξ] ή [Βασικό].

  2. Επιλέξτε τον προορισμό ή ομάδα αποστολής.

    Μπορείτε να επιλέξετε πολλά στοιχεία.

  3. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή όλων των προορισμών, πατήστε [ΟΚ].