Εκτύπωση όταν η διαχείριση λογαριασμού είναι ενεργοποιημένη

Για αντιγραφή, εκτύπωση από μνήμη USB, ασφαλή εκτύπωση, κρυπτογραφημένη ασφαλή εκτύπωση, ασφαλή εκτύπωση ID, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

  1. Συνδεθείτε στη συσκευή.

  2. Εάν διατίθενται πολλοί λογαριασμοί, επιλέξτε έναν λογαριασμό για χρήση.

    Υπόμνημα

    Για να εναλλάξετε λογαριασμούς, αποσυνδεθείτε από τον τρέχοντα λογαριασμό και μετά συνδεθείτε σε έναν άλλο λογαριασμό.

  3. Εκτελέστε την απαιτούμενη εργασία.

    Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή, ανατρέξτε στην παράγραφο "Εκτύπωση από υπολογιστή".