Δημιουργία ενός κοινόχρηστου λογαριασμού

Δημιουργήστε έναν κοινόχρηστο λογαριασμό ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες.

 1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα της συσκευής.

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Κάντε κλικ στο [Account Management (Διαχείριση λογαριασμού)].

 4. Κάντε κλικ στο [Summary Account Settings (Ρυθμίσεις συνοπτικού λογαριασμού)].

 5. Κάντε κλικ στο [Creating/setting/deleting shared account (Δημιουργία/ορισμός/διαγραφή κοινόχρηστου λογαριασμού)].

 6. Κάντε κλικ στο [+].

 7. Εισάγετε [Shared Account Name (Όνομα κοινόχρηστου λογαριασμού)], [Assigned Amount (Ποσό που ανατέθηκε)] και [Balance (Υπόλοιπο)] και μετά ορίστε [Operation When Balance is Insufficient (Λειτουργία όταν το υπόλοιπο είναι ανεπαρκές)].

 8. Ορίστε έναν ρόλο ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κοινόχρηστο λογαριασμό.

  Για τον ρόλο ανατρέξτε στην παράγραφο "Προετοιμασία (Για το διαχειριστή)".

 9. Κάντε κλικ στο [Submit (Υποβολή)].