Ορισμός αριθμού βαθμών σε κάθε λογαριασμό

Ορίστε έναν αριθμό βαθμών σε κάθε λογαριασμό.

 1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα της συσκευής.

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Κάντε κλικ στο [Account Management (Διαχείριση λογαριασμού)].

 4. Κάντε κλικ στο [Summary Account Settings (Ρυθμίσεις συνοπτικού λογαριασμού)].

 5. Κάντε κλικ στο [Individual Account Settings (Ρυθμίσεις μεμονωμένου λογαριασμού)].

 6. Κάντε κλικ σε έναν χρήστη στον οποίο θέλετε να ορίσετε έναν αριθμό βαθμών.

 7. Εισάγετε το ποσό ανάθεσης, το υπόλοιπο και ορίστε λειτουργία όταν το υπόλοιπο είναι ανεπαρκές. Οι βαθμοί χρεώνονται για κάθε εργασία εκτύπωσης.

  Υπόμνημα

  Για το υπόλοιπο, δεν μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό μεγαλύτερο από αυτό του ποσού που ανατέθηκε.

 8. Κάντε κλικ στο [Submit (Υποβολή)].