Ορισμός ασύρματου LAN(WPA/WPA2-EAP)

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να ανοίξετε την ιστοσελίδα της συσκευής για να συνδέσετε τη συσκευή στο ασύρματο LAN που είναι ασφαλισμένο με WPA/WPA2-EAP.

Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της συσκευής, πρέπει να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση σύνδεσης ενσύρματου LAN ή ασύρματου LAN.

Πριν τη ρύθμιση του WPA/WAP2-EAP για την ασφάλεια του ασύρματου LAN, κάντε μια ρύθμιση από το μενού [IEEE802.1X (IEEE802.1X)].

Ρύθμιση IEEE802.1X

 1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα αυτής της συσκευής.

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα διαχειριστή και ο κωδικός είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 2. Επιλέξτε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Network Menu (Μενού δικτύου)].

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα [IEEE802.1X (IEEE802.1X)].

  • Χρήση του EAP-TLS

  α) Επιλέξτε [Disable (Απενεργοποίηση)] από [IEEE802.1X (IEEE802.1X)].

  β) Επιλέξτε [EAP-TLS (EAP-TLS)] από [EAP Type (Τύπος EAP)].

  γ) Εισάγετε ένα όνομα χρήστη στο [EAP User (Χρήστης EAP)].

  δ) Επιλέξτε [Do not use SSL/TLS Certificate for EAP authentication (Να μην χρησιμοποιείται Πιστοποιητικό SSL/TLS για πιστοποίηση EAP)] και μετά κάντε κλικ στο [Import (Εισαγωγή)].

  Υπόμνημα

  Αν έχει επιλεχθεί [Use SSL/TLS Certificate for EAP authentication (Να χρησιμοποιείται Πιστοποιητικό SSL/TLS για πιστοποίηση EAP)], ορίστε το πιστοποιητικό στο μενού [SSL/TLS (SSL/TLS)] από πριν.

  ε) Επιλέξτε το αρχείο πιστοποιητικού.

  Μπορείτε να εισαγάγετε μόνο ένα αρχείο PKCS#12.

  στ) Εισάγετε τον κωδικό του πιστοποιητικού και μετά κάντε κλικ στο [OK (ΟΚ)].

  ζ) Επιλέξτε [Authenticate Server (Πιστοποίηση διακομιστή)] και μετά κάντε κλικ στο [Import Εισαγωγή)].

  Υπόμνημα

  Αν επιλέξετε [Not authenticate Server (Χωρίς πιστοποίηση διακομιστή)], μεταβείτε στο βήμα θ).

  η) Επιλέξτε το αρχείο πιστοποιητικού CA και μετά κάντε κλικ στο [OK (ΟΚ)].

  Υπόμνημα

  Προσδιορίστε το πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών που χρησιμοποιεί ο διακομιστής RADIUS για πιστοποίηση. Μπορείτε να εισάγετε ένα αρχείο PEM, DER, και PKCS# 7.

  θ) Κάντε κλικ στο [Submit (Υποβολή)].

  ι) Μεταβείτε στο "Ρύθμιση ασύρματου LAN" όταν η συσκευή μπει σε σύνδεση.

  • Χρήση PEAP

  α) Επιλέξτε [Disable (Απενεργοποίηση)] από [IEEE802.1X (IEEE802.1X)].

  β) Επιλέξτε [PEAP (PEAP)] από το [EAP Type (Τύπος EAP)].

  γ) Εισάγετε ένα όνομα χρήστη στο [EAP User (Χρήστης EAP)].

  δ) Εισάγετε έναν κωδικό στο [EAP Password (Κωδικός EAP)].

  ε) Επιλέξτε [Authenticate Server (Πιστοποίηση διακομιστή)] και μετά κάντε κλικ στο [Import (Εισαγωγή)].

  Υπόμνημα

  Αν επιλέξετε [Not authenticate Server (Χωρίς πιστοποίηση διακομιστή)], μεταβείτε στο βήμα ζ).

  στ) Εισάγετε το όνομα αρχείου του πιστοποιητικού CA και μετά κάντε κλικ στο [OK (ΟΚ)].

  Υπόμνημα

  Προσδιορίστε το πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών που χρησιμοποιεί ο διακομιστής RADIUS για πιστοποίηση. Μπορείτε να εισάγετε ένα αρχείο PEM, DER, και PKCS# 7.

  ζ) Κάντε κλικ στο [Submit (Υποβολή)].

  η) Μεταβείτε στο "Ρύθμιση ασύρματου LAN" όταν η συσκευή μπει σε σύνδεση.

Ρύθμιση ασύρματου LAN

 1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα της συσκευής και συνδεθείτε ως ο διαχειριστής.

 2. Κάντε κλικ στο [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Network Menu (Μενού δικτύου)].

 4. Κάντε κλικ στο μενού [Wireless(Infrastructure) Setting (Ρύθμιση ασύρματου(Υποδομή))].

 5. Επιλέξτε [Manual Setup (Μη αυτόματη διαμόρφωση)].

 6. Επιλέξτε [Enable (Ενεργοποίηση)] για [Wireless(Infrastructure) (Ασύρματο(Υποδομή))] στο [Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις)].

  Υπόμνημα

  Το "Απενεργοποίηση" έχει οριστεί από προεπιλογή.

 7. Εισάγετε το όνομα SSID για το ασύρματο σημείο πρόσβασης στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε στο [SSID (SSID)].

  Υπόμνημα

  Το πλαίσιο εισαγωγής είναι κενό από προεπιλογή.

 8. Επιλέξτε [WPA/WPA2-EAP (WPA/WPA2-EAP)] για [Security (Ασφάλεια)] στο [Security Settings (Ρυθμίσεις ασφαλείας)].

 9. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις στις Βασικές Ρυθμίσεις και τις Ρυθμίσεις Ασφαλείας, πατήστε το κουμπί [Submit (Υποβολή)] στο κάτω αριστερό τμήμα της ιστοσελίδας για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις. Μπορεί να χρειαστεί περίπου ένα λεπτό για να γίνει η σύνδεση ασύρματου AP.

  Αν η σύνδεση αποτύχει, δοκιμάστε ξανά την ασύρματη ρύθμιση στον πίνακα χειριστή ή αλλάξτε σε ενσύρματο LAN από τον πίνακα χειριστή και μετά δοκιμάστε ξανά την ασύρματη ρύθμιση στην ιστοσελίδα της συσκευής.