Σύνδεση μέσω διασύνδεσης USB

Σημείωση

Η σύνδεση USB είναι απενεργοποιημένη από εργοστασιακή προεπιλογή. Πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση λειτουργίας USB πριν συνδέσετε αυτή τη συσκευή σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Επιλέξτε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] - [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] - [Local Interface (Τοπική διασύνδεση)] - [USB Menu (Μενού USB)] και μετά αλλάξτε το [USB Assignment (Ανάθεση USB)] από [IPP (IPP)] σε [Legacy (Legacy)].

 1. Προμηθευτείτε ένα καλώδιο USB.

  Δεν περιλαμβάνονται καλώδια USB στη συσκευασία. Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB 2.0 ξεχωριστά.

  Υπόμνημα

  Εάν θέλετε να συνδέσετε στο USB 2.0 Hi-Speed λειτουργίας, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB Hi-Speed ​​USB 2.0.

 2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον Η/Υ.

  Απενεργοποίηση της συσκευής

 3. Εισάγετε την μία άκρη του καλωδίου USB στην υποδοχή διασύνδεσης USB στη συσκευή.

  Σημείωση

  Μην βάζετε το καλώδιο USB στην υποδοχή διασύνδεσης δικτύου. Ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.

 4. Εισάγετε την άλλη άκρη του καλωδίου USB στην υποδοχή διασύνδεσης USB στη συσκευή.

  Σημείωση

  Για τα Windows, μην βάζετε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στον Η/Υ μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη οδηγίες όταν η εγκατάσταση του οδηγού είναι σε εξέλιξη.